VŠECHNY DOKUMENTY V RÁMCI

PRÁVNÍ A OCHRANA SOUKROMÍ

Připravili jsme pro vás shrnutí našich právních podmínek a smluvního základu. Vaše soukromí a údaje jsou pro nás důležité - dozvíte se více o zpracování.

PRÁVNÍ PODMÍNKY

§ 1 ŽÁDOST

1) Všechny dodávky, služby a nabídky společnosti bb-net media GmbH - dále jen „prodávající“ - na základě objednávek smluvních partnerů - dále jen „zákazník“ - jsou založeny výhradně na těchto všeobecných obchodních podmínkách. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou součástí všech smluv, které prodávající uzavírá se svými zákazníky za dodávky a služby, které nabízí. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují také na všechny budoucí dodávky, služby nebo nabídky zákazníkovi, i když nejsou znovu zvlášť dohodnuty.

(2) Není-li uvedeno jinak, sortimentem prodávajícího je použité zboží, nikoli však nově vyrobené zboží ve smyslu BGB. Stav a rozsah dodávky jsou uvedeny v popisech produktu. Není-li dohodnuto jinak, jsou všechny nabízené produkty dodávány bez softwaru a příslušenství.

(3) Produktová řada prodávajícího je zaměřena výhradně na podnikatele ve smyslu § 14 BGB. V souladu s tím je podnikatelem fyzická nebo právnická osoba nebo právní partnerství, které při uzavírání smlouvy vykonává svou obchodní nebo samostatnou profesní činnost.

(4) Obchodní podmínky zákazníka nebo třetích osob se nevztahují, a to ani v případě, že prodávající v jednotlivých případech nenapadne jejich platnost samostatně. I když prodejce odkazuje na dopisy, e-maily nebo faxy, které obsahují nebo odkazují na smluvní podmínky zákazníka nebo třetí strany, nepředstavuje to souhlas s platností těchto podmínek. Kolidující podmínky platí pouze tehdy, pokud je jejich platnost výslovně písemně dohodnuta prodejcem.

§ 2 NABÍDKA A ZÁVĚR SMLOUVY

(1) Všechny nabídky prodávajícího se mohou změnit a nezávazné.

(2) Při objednávce u prodávajícího učiní zákazník závaznou nabídku na koupi (požadovaného) produktu prodávajícímu. Zákazník je vázán nabídkou na prodávajícího do konce sedmého pracovního dne následujícího po dni, kdy prodávající obdržel nabídku.

(3) Nabídka zákazníka je prodávajícím považována za přijatou, pouze pokud prodávající prohlásí přijetí zákazníkovi nebo zašle objednané zboží.

(4) Zákazník obdrží automatické oznámení o provedené objednávce. To ještě nepředstavuje závazné přijetí objednávky, pokud není přijetí potvrzeno kromě potvrzení o přijetí.

§ 3 CENY A PLATBA

(1) Všechny ceny uvedené prodejcem jsou v EUR plus příslušná zákonná daň z přidané hodnoty, náklady na pojištění, transakční poplatky, náklady na balení a dopravu v době objednávky. Celní a podobné poplatky, jakož i další veřejné, soukromé a licenční poplatky hradí zákazník.

(2) V závislosti na dohodě mezi zákazníkem a prodávajícím se platby provádějí předem, inkasem nebo na účet.

(3) Pokud bylo dohodnuto dodání na faktuře, je to splatné prodávajícímu ihned po obdržení zboží a faktury od zákazníka.

(4) Zákazník nemá právo na započtení nebo zadržení, pokud protinávrh není nesporný nebo nebyl právně prokázán.

(5) Částky faktur, pokud zákazník obdržel fakturu před dodáním zboží, musí být uhrazeny do 30 dnů bez jakýchkoli srážek, pokud není písemně dohodnuto jinak (včetně faxu a e-mailu). Pro datum platby je rozhodující potvrzení prodávajícím. Pokud zákazník nezaplatí do data splatnosti, musí být zaplacen úrok z nezaplacených částek od data splatnosti ve výši 8 procentních bodů pa nad příslušnou základní sazbu; tvrzení vyššího zájmu a další škody v případě prodlení zůstávají nedotčeny.

(6) Prodávající je oprávněn provádět nebo poskytovat vynikající dodávky nebo služby pouze proti předčasnému splacení nebo poskytnutí jistoty, pokud se po objednání smlouvy dozví o okolnostech, které pravděpodobně významně sníží důvěryhodnost zákazníka a prostřednictvím kterého bude platba otevřené nároky prodávajícího jsou ohroženy zákazníkem z příslušného (před) smluvního vztahu.

§ 4 DODACÍ PODMÍNKY

(1) Dodávky se provádějí ze skladu prodávajícího ve Schweinfurtu nebo ze skladu subdodavatele.

(2) Dostupnost zboží a jeho dodací lhůta vyplývají z příslušných informací poskytnutých prodávajícím. Lhůty a termíny ohlášené prodávajícím pro dodávky a služby jsou vždy pouze přibližné, pokud nebylo pevně stanoveno nebo pevně stanovené datum výslovně slíbeno nebo dohodnuto. Pokud byla zásilka dohodnuta, vztahují se dodací lhůty a data na časy předání zasílateli, dopravci nebo jiné třetí straně pověřené přepravou.

(3) Prodávající může - aniž jsou dotčena jeho práva vyplývající z prodlení - požadovat od zákazníka prodloužení dodacích a servisních lhůt nebo odložení dodacích a servisních termínů o dobu, ve které zákazník nesplní své smluvní závazky vůči prodávajícímu.

(4) Prodávající neodpovídá za nemožnost dodávky nebo za zpoždění dodávky, pokud k tomu nedochází z důvodu vyšší moci nebo jiných událostí, které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy, zejména provozních poruch všeho druhu, obtíží při obstarávání materiálu nebo energie, zpoždění při přepravě, stávek Včasné nebo nesprávné dodání bylo způsobeno dodavatelem, za který prodávající neodpovídá. Pokud takové události ztěžují nebo znemožňují dodání nebo službu prodávajícímu a překážka není pouze dočasné povahy, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě dočasných překážek se dodací a servisní lhůty prodlužují nebo se dodací lhůty nebo dodací lhůty odkládají o dobu překážky plus přiměřenou počáteční dobu. Pokud nelze očekávat, že zákazník v důsledku prodlení přijme dodávku nebo službu, může odstoupit od smlouvy okamžitým písemným prohlášením (také faxem a e-mailem) prodávajícímu.

(5) Je-li prodávající v prodlení s dodávkou nebo službou nebo pokud je z jakéhokoli důvodu dodávka nebo služba nemožná, je odpovědnost prodávajícího za škodu omezena v souladu s článkem 8 těchto všeobecných obchodních podmínek.

§ 5 MÍSTO VÝKONNOSTI, DOPRAVA, PŘEVOD RIZIKA

(1) Místem plnění všech závazků vyplývajících ze smluvního vztahu je Schweinfurt, není-li uvedeno jinak.

(2) Druh odeslání a balení podléhají uvážlivému uvážení prodávajícího.

(3) Riziko přechází na zákazníka nejpozději při předání dodaného zboží zasílateli, dopravci nebo jiné třetí osobě určené k provedení přepravy. Pokud je odeslání nebo předání zpožděno v důsledku okolností způsobených zákazníkem, riziko přechází na zákazníka ode dne, kdy je dodané zboží připraveno k odeslání a prodávající o tom zákazníka informoval. Náklady na skladování nese zákazník. Pokud bylo dohodnuto odeslání objednaného zboží, nese zákazník riziko zničení nebo zhoršení kvality, i když je objednané zboží odesláno přímo zákazníkovi ze skladu subdodavatele podle pokynů. 

§ 6 ZAJIŠTĚNÍ NÁZEV

(1) Prodávající si vyhrazuje vlastnictví zboží, které dodal, až do úplného zaplacení kupní ceny (včetně DPH a nákladů na dopravu) za dané zboží.

(2) Je-li dodané zboží zpracováno nebo předěláno zákazníkem, je dohodnuto, že zpracování, přestavba dodaného zboží se provádí jménem a na účet prodávajícího a že prodávající přímo vlastní majetek nebo - je-li zpracování provedeno z materiálů několika majitelů nebo hodnota zpracované položky je vyšší než hodnota dodaného zboží - získá odpovídající spoluvlastnický podíl na nově vytvořené položce.

(3) V případě opětovného prodeje dodaného zboží kupující tímto postoupí výsledné pohledávky vůči třetím osobám na prodávajícího bezpečně.

(4) Pokud k dodanému zboží přistupují třetí strany, zejména zabavením, zákazník je okamžitě informuje o majetku prodávajícího a informuje o tom prodávajícího, aby jí umožnil vymáhat svá vlastnická práva. Pokud třetí strana není schopna uhradit prodávajícímu výsledné náklady, odpovídá za to zákazník prodávajícího.

§ 7 ZÁRUKA

(1) Záruka na nově vyrobené zboží je 12 měsíců. Záruční doba začíná dodávkou nebo, je-li vyžadováno přijetí, přijetím. Záruka se nevztahuje na použité zboží, tzv. Použité IT a zpracované použité zboží s pečetí tecXL, platí naše samostatné záruční podmínky.

(2) Záruka se nevztahuje, pokud zákazník změní dodané zboží nebo ho nechá změnit třetí stranou bez souhlasu prodávajícího, což znemožňuje nebo nepřiměřeně obtížné odstranit vadu. V každém případě musí zákazník nést dodatečné náklady na odstranění vady vyplývající ze změny.

(3) Záruka se nevztahuje na netestované, netestované nebo vadné zboží.

§ 8 ODPOVĚDNOST

(1) Odpovědnost prodávajícího za škodu, bez ohledu na právní důvod, zejména za nemožnost, zpoždění, vadné nebo nesprávné doručení, porušení smlouvy, porušení povinností ve smluvním jednání a mučivých jednání, je-li to zavinění relevantní, je v souladu s tímto Odstavce jsou omezeny.

(2) Prodávající neodpovídá v případě jednoduché nedbalosti ze strany svých orgánů, zákonných zástupců, zaměstnanců nebo jiných zástupců, ledaže by to bylo v rozporu se základními smluvními závazky. Základem smlouvy je povinnost včasného dodání zboží bez významných vad, jakož i povinnosti týkající se poradenství, ochrany a úschovy, které mají zákazníkovi umožnit používat dodané zboží v souladu se smlouvou a chránit život a končetinu zaměstnanců zákazníka nebo ochranu jeho majetku. slouží proti závažným škodám.

(3) Pokud je prodávající v zásadě odpovědný za škodu v souladu s § 8 odst. 2, je tato odpovědnost omezena na škodu, kterou prodávající předvídal jako možný důsledek porušení smlouvy při uzavření smlouvy, nebo že měl předpokládat, že bude vykonávat náležitou péči. Nepřímé škody a následné škody způsobené vadami dodávaného zboží jsou způsobilé k náhradě, pouze pokud lze takové poškození obvykle očekávat, když se dodané zboží používá v souladu s určením.

(4) Omezení podle § 8 se nevztahují na odpovědnost prodávajícího za úmyslné chování, za zaručené vlastnosti, za újmu na životě, končetině nebo zdraví nebo podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem

§ 9 ZRUŠENÍ PRÁV

(1) Odmítne-li zákazník zboží převzít, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody.

(2) Pokud prodávající požaduje náhradu škody, činí to paušální sazba ve výši 15% z prodejní ceny. Pokud zákazník prokáže nižší poškození, musí být kompenzace snížena. Zákazník má možnost prokázat, že prodávající neutrpěl žádnou škodu. Pokud může prodávající prokázat vyšší škodu, může také požadovat vyšší škodu.

§ 10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Místem soudní příslušnosti pro veškeré spory vyplývající z obchodního vztahu mezi prodávajícím a zákazníkem je podle volby prodávajícího Schweinfurt nebo sídlo zákazníka. Schweinfurt je výhradním soudním místem pro soudní spory proti prodávajícímu. Toto ustanovení se nedotýká závazných zákonných ustanovení o výlučných jurisdikcích.

(2) Vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem podléhají výhradně právu Spolkové republiky Německo. Úmluva OSN o mezinárodním prodeji zboží ze dne 11. dubna 1980 (CISG) se nepoužije.

(3) Smlouva zůstává ve zbývajících částech závazná, i když jednotlivé body jsou právně neúčinné. Místo neúčinných bodů se použijí zákonná ustanovení, pokud existují. Pokud by to pro jednu ze smluvních stran představovalo nepřiměřené potíže, smlouva jako celek se stane neúčinnou.

Naše všeobecné obchodní podmínky si můžete stáhnout ke dni 26.03.2020. března XNUMX ve formátu PDF zde:

§ 1 ROZSAH POUŽITÍ; TVAR

(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (GPC) se vztahují na všechny obchodní vztahy s našimi obchodními partnery a dodavateli (dále jen „dodavatelé“). GPC platí pouze tehdy, je-li dodavatel podnikatel (§ 14 BGB), právnická osoba podle veřejného práva nebo zvláštní fond podle veřejného práva.

(2) VOP se vztahují zejména na smlouvy o prodeji a / nebo dodání movitých věcí (dále jen „zboží“), bez ohledu na to, zda zhotovitel zboží sám vyrábí nebo je kupuje od dodavatelů (§ 433, 650 BGB). Pokud není dohodnuto jinak, platí ve znění platném v době objednávky zhotovitele nebo alespoň ve verzi, která mu byla naposledy sdělena v textové podobě, jako rámcová dohoda také pro podobné budoucí smlouvy, aniž bychom se museli v každém jednotlivém případě na ně znovu odvolávat.

(3) Tyto VOP platí výhradně. Odchylné, protichůdné nebo doplňující všeobecné podmínky dodavatele se stanou součástí smlouvy pouze tehdy a v rozsahu, v jakém jsme výslovně písemně souhlasili s jejich platností. Tento požadavek na souhlas platí v každém případě, například i v případě, že dodávky dodavatele přijímáme bez výhrad, protože známe všeobecné podmínky dodavatele.

(4) Individuální dohody uzavřené s dodavatelem případ od případu (včetně vedlejších dohod, dodatků a změn) mají vždy přednost před těmito VOP. Písemná smlouva nebo naše písemné potvrzení je závazné pro obsah takových dohod, s výhradou důkazu o opaku.

(5) Právně příslušná prohlášení a oznámení dodavatele týkající se smlouvy (např. Stanovení lhůty, upomínka, odstoupení) musí být učiněna písemně, tj. Písemně nebo textově (např. Dopisem, e-mailem, faxem). Zákonné formální náležitosti a další důkazy, zejména v případě pochybností o legitimitě deklarující strany, zůstávají nedotčeny.

(6) Odkazy na platnost zákonných ustanovení mají pouze objasňující význam. Zákonná ustanovení se proto použijí i bez takového vyjasnění, pokud nejsou přímo upravena nebo výslovně vyloučena v těchto VOP.

§ 2 ZÁVĚR ZMLUVY A ZMLUVNÉ PODMÍNKY

(1) Naše objednávka je považována za závaznou nejdříve při jejím odeslání nebo písemném potvrzení. Zhotovitel nás musí informovat o zjevných chybách (např. Pravopisných a výpočtových chybách) a neúplnosti objednávky včetně objednávkových dokumentů za účelem opravy nebo dokončení před přijetím; jinak se smlouva považuje za neuzavřenou.

(2) Nabídky a odhady nákladů zhotovitele jsou poskytovány zdarma a nezakládají žádné závazky pro bb-net, pokud to není stanoveno zákonem.

(3) Zhotovitel je povinen naši objednávku písemně potvrdit ve lhůtě 2 dnů nebo zejména provést ji bez výhrad zasláním zboží (převzetí).

Pozdní přijetí se považuje za novou nabídku a vyžaduje přijetí námi.

(4) V případě změn obsahu smlouvy, například rozsahu dodávky a služeb, které se z pohledu zhotovitele ukážou jako naprosto nezbytné, oznámí dodavatel bb-net neprodleně písemně a před provedením očekávaných dodatečných prací. Všechny změny a jejich implementace vyžadují předchozí písemný souhlas společnosti bb-net.

(5) Veškeré zboží, zařízení a systémy dodané klientovi musí splňovat zákonné požadavky. Na žádost musí dodavatel neprodleně a bezplatně poskytnout bb-net s příslušnými certifikáty a / nebo prohlášeními o shodě. To se týká zejména, ale nikoli výhradně, zboží se značkou CE, RoHS nebo EAR.

(6) Práva na ukončení smlouvy jsou stanovena zákonnými ustanoveními.

(7) Klient může smlouvu ukončit bez předchozího upozornění z důležitého důvodu.

(8) V případě ukončení smlouvy, bez ohledu na jiná práva zákazníka, má zákazník nárok pouze na odměnu za poskytnuté služby až do doby ukončení, které může zákazník využít.

§ 3 DODACÍ DOBA A ZPOŽDĚNÍ V DODÁNÍ

(1) Dodací lhůta uvedená zákazníkem v objednávce je závazná. Není-li dodací lhůta uvedena v objednávce nebo jinak dohodnuta, je to 3 dny od uzavření smlouvy. Zhotovitel je povinen nás neprodleně písemně informovat, pokud je nepravděpodobné, že nebude schopen dodržet dohodnuté dodací lhůty - z jakéhokoli důvodu.

(2) Včasné služby nebo dodávky, jakož i jakákoli částečná služba nebo částečná dodávka vyžadují výslovný předchozí písemný souhlas klienta.

(3) Pokud dodavatel neposkytuje své služby nebo neposkytuje své služby ve sjednané dodací lhůtě nebo pokud je v prodlení, jsou naše práva - zejména na odstoupení od smlouvy a na odškodnění - založena na zákonných ustanoveních. Ustanovení odstavce 4 zůstávají nedotčena.

(4) Pokud je dodavatel v prodlení, můžeme - kromě dalších právních nároků - paušální náhradu za naši škodu v prodlení i. H. v. Vyžádejte si 0,5% čisté ceny za pracovní den, ale ne více než 5% čisté ceny pozdní dodávky. Společnost bb-net si vyhrazuje právo prokázat, že došlo k větším škodám. Zhotovitel si vyhrazuje právo poskytnout důkaz, že nedošlo k žádné nebo pouze podstatně menší škodě.

§ 4 VÝKONNOST A DODÁVÁNÍ

(1) Bez našeho předchozího písemného souhlasu není dodavatel oprávněn nechat služby, které dluží, provádět třetími stranami (např. Subdodavateli). Zhotovitel nese riziko nákupu svých služeb, není-li v jednotlivých případech dohodnuto jinak (např. Omezení zásob).

(2) Dodání v rámci Německa je „bezplatné bydliště“ na místo určené v objednávce. Pokud není místo určení stanoveno a nebylo dohodnuto nic jiného, ​​musí být doručeno do naší sídla v Schweinfurt. Příslušným místem určení je také místo plnění pro dodání a jakékoli následné plnění (povinnost poskytnout).

(3) Dodávka ze třetích zemí má vždy CIF acc. Incoterms 2010 bude hotovo.

(4) K dodávce musí být přiložen dodací list s uvedením data (vydání a odeslání), obsahu dodávky (číslo a číslo artiklu) a našeho identifikátoru objednávky (datum a číslo). Pokud dodací list chybí nebo je neúplný, neodpovídáme za případné zpoždění zpracování a platby. Odpovídající expediční list se stejným obsahem nám musí být zaslán odděleně od dodacího listu.

§ 5 CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

(1) Cena uvedená v objednávce je závazná. Všechny ceny zahrnují zákonnou daň z obratu, pokud není uvedena samostatně.

(2) Není-li v jednotlivých případech dohodnuto jinak, cena zahrnuje veškeré služby a pomocné služby dodavatele (např. Montáž, instalaci), jakož i veškeré vedlejší náklady (např. Řádné balení, náklady na dopravu včetně pojištění dopravy a odpovědnosti) .

(3) Dohodnutá cena je splatná do 30 kalendářních dnů od úplného dodání a servisu (včetně jakéhokoli dohodnutého přijetí) a přijetí řádné faktury. Pokud provedeme platbu do 14 kalendářních dnů, dodavatel nám poskytne 3% slevu na čistou částku faktury. V případě bankovních převodů se platba provádí včas, pokud náš bankovní příkaz obdrží naši banku před vypršením lhůty splatnosti; Nejsme zodpovědní za zpoždění způsobená bankami zapojenými do platebního procesu.

(4) Nedlužíme žádný úrok z splatnosti. Zákonná ustanovení se vztahují na prodlení s platbou.

(5) Máme právo na započtení a zadržení, jakož i na námitku proti nesplněné smlouvě v rozsahu povoleném zákonem. Zejména jsme oprávněni zadržet splatné platby, pokud máme stále nárok na nároky vůči dodavateli za neúplné nebo vadné služby.

(6) Zhotovitel má právo na započtení nebo zadržení pouze pro protipohledávky, které byly právně prokázány nebo jsou nesporné.

§ 6 PŘEVOD RIZIKA, VÝCHOZÍ PŘIJETÍ

(1) Dodání movitých věcí, které mají být vyrobeny nebo vyrobeny, jakož i montážní služby, vyžadují písemné přijetí společností bb-net. K převodu rizika dochází přijetím služby společností bb-net. Vyloučené implicitní přijetí, zejména prostřednictvím použití objektů plnění bb-net, je vyloučeno.

(2) Riziko náhodné ztráty a náhodného zhoršení předmětu přechází na nás při dodání na místě plnění. Pokud bylo dohodnuto přijetí, je to pro převod rizika rozhodující. Zákonné ustanovení zákona o smlouvách o dílo a službách se rovněž použije na přijetí. Předání nebo přijetí je stejné, pokud jsme v prodlení s přijetím.

(3) Zákonná ustanovení se vztahují na výskyt našeho selhání při přijetí. Zhotovitel nám však musí také výslovně nabídnout svou službu, pokud byl dohodnut konkrétní nebo definovatelný kalendářní čas pro akci nebo spolupráci z naší strany (např. Poskytnutí materiálu). Pokud jsme v prodlení s přijetím, může dodavatel požadovat náhradu svých dodatečných nákladů v souladu se zákonnými ustanoveními (§ 304 BGB). Pokud se smlouva týká neospravedlnitelného předmětu, který má zhotovitel vyrobit (výrobek na zakázku), má dodavatel právo na další práva, pouze pokud jsme povinni spolupracovat a jsme odpovědni za nespolupráci.

§ 7 INFORMAČNÍ POVINNOSTI SMLOUVY

(1) Pokud by se dodavatel odchýlil od dohodnuté služby, bude o tom neprodleně a výslovně informovat bb-net.

(2) Pokud existují odlišná řešení pro plnění dohodnuté služby, která jsou ekonomicky nebo technicky vhodnější, zavazuje se dodavatel neprodleně a komplexně písemně informovat bb-net.

(3) Pokud dodavatel zjistí, že nemůže plně nebo částečně splnit své smluvní závazky, musí o tom neprodleně informovat bb-net a uvést důvody.

§ 8 BALENÍ

(1) Zhotovitel je povinen sbírat bezplatně a řádně a úplně zlikvidovat obalový materiál. Na žádost dodavatele musí být v případě potřeby poskytnuty také třetí strany příslušné důkazy o zákonném nakládání s odpady. Pokud dodavatel tuto povinnost nesplní, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli náklady na profesionální sběr a likvidaci a související náklady v plné výši

(2) Zhotovitel se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z vyhlášky o obalech, zejména pokud jde o řádné licence, o tom na požádání klienta prokázat a splnit povinnosti, které pro něj vyplývají z vyhlášky o obalech. Pokud nejsou převoditelné, bude dodavatel podporovat klienta při jejich plnění zdarma.

§ 9 DŮVĚRNOST

(1) Klient si vyhrazuje vlastnická práva a autorská práva k ilustracím, plánům, výkresům, výpočtům, pokynům k provedení, popisům produktů a dalším dokumentům. Tyto dokumenty se používají výhradně pro smluvní službu a po ukončení smlouvy se k nám vracejí. Dokumenty musí být uchovány v tajnosti před třetími stranami, a to i po ukončení smlouvy. Povinnost mlčenlivosti zaniká, pouze pokud a obecně jsou známy znalosti obsažené v poskytnutých dokumentech.

(2) Výše ​​uvedené ustanovení se odpovídajícím způsobem vztahuje na látky a materiály (např. Software, hotové výrobky a polotovary), jakož i na nástroje, šablony, vzorky a další položky, které poskytujeme dodavateli k výrobě. Tyto předměty - pokud nejsou zpracovány - musí být skladovány samostatně na náklady dodavatele a v přiměřeném rozsahu jsou pojištěny proti zničení a ztrátě.

§ 10 ZAJIŠTĚNÍ NÁZEV

(1) Prodloužená, předaná, rozšířená nebo následná výhrada vlastnictví ze strany dodavatele k objednanému zboží není klientem uznána.

(2) Přijme-li objednatel nabídku dodavatele na převod vlastnického práva podmíněnou zaplacením kupní ceny (jednoduché zadržení vlastnického práva), pozdržení vlastnického práva končí nejpozději platbou kupní ceny zboží.

§ 11 VADNÉ DODÁVÁNÍ

(1) Zákonná ustanovení se vztahují na naše práva v případě věcných vad a vad v názvu zboží (včetně nesprávných a krátkých dodávek, jakož i nesprávné montáže, vadné montáže, provozních nebo provozních pokynů) a v případě jiných porušení povinností zhotovitele, není-li dále uvedeno jinak .

(2) Podle zákonných ustanovení je zhotovitel obzvláště odpovědný za to, že zboží má dohodnutou kvalitu, když na nás riziko přechází. V každém případě se tyto popisy produktů, zejména označením nebo odkazem v naší objednávce, vztahují k příslušné smlouvě nebo jsou zahrnuty do smlouvy stejným způsobem jako tyto VOP platí jako dohoda o kvalitě. Nezáleží na tom, zda popis produktu pochází od nás, dodavatele nebo výrobce.

(3) Bez ohledu na ustanovení § 442 odst. 1 věty 2 německého občanského zákoníku (BGB) má klient nárok na neomezené nároky na vady, i když si nebyl vědom vady v době uzavření smlouvy z důvodu hrubé nedbalosti.

(4) Zákonná ustanovení (§ 377, 381 HGB) se vztahují na obchodní inspekční a stížnostní povinnost s následujícím ustanovením: Naše inspekční povinnost je omezena na vady, které se objeví při naší vstupní kontrole zboží při externím posouzení včetně dodacích dokladů (např. B. Poškození při přepravě, nesprávné a krátké dodání) nebo jsou rozpoznatelné při naší kontrole kvality při náhodném výběru vzorků. Není-li sjednáno souhlas, neexistuje povinnost přezkoumávat. Kromě toho záleží na rozsahu, v jakém je vyšetřování proveditelné v běžném obchodním styku, s přihlédnutím k okolnostem jednotlivého případu. Naše povinnost informovat nás o zjištěných vadách zůstává nedotčena. Aniž je dotčena naše povinnost kontroly, je naše stížnost (oznámení vad) považována za rychlou a včasnou, pokud je odeslána do 5 pracovních dnů od zjištění nebo, v případě zjevných vad, dodání.

(5) Dodatečné plnění rovněž zahrnuje odstranění vadného zboží a jeho opětovnou instalaci, pokud bylo zboží zabudováno do jiného předmětu nebo připojeno k jinému předmětu v souladu s jeho typem a zamýšleným použitím; naše zákonné právo na úhradu odpovídajících nákladů zůstává nedotčeno. Zhotovitel nese náklady nezbytné pro účely testování a následného plnění, i když se ukáže, že ve skutečnosti nedošlo k žádné vadě. Naše odpovědnost za škodu v případě neoprávněné žádosti o odstranění vad zůstává nedotčena; V tomto ohledu jsme však odpovědní pouze tehdy, pokud jsme z hrubé nedbalosti zjistili nebo neuznali, že nedošlo k žádné vadě.

(6) Bez ohledu na naše zákonná práva a ustanovení odstavce 5 platí následující: Pokud dodavatel splní svůj závazek k dodatečnému plnění - dle naší volby odstraněním vady (následné zlepšení) nebo dodáním bezchybné položky (náhradní dodávka) - v sadě, Pokud ne po přiměřené době, můžeme vadu sami odstranit a požadovat náhradu nezbytných výdajů nebo odpovídající zálohu předem od dodavatele. Pokud následné plnění ze strany dodavatele selhalo nebo je pro nás nepřiměřené (např. Kvůli zvláštní naléhavosti, ohrožení bezpečnosti provozu nebo hrozbě nepřiměřené škody), není vyžadována žádná lhůta; budeme o těchto okolnostech okamžitě informovat smluvní stranu, pokud možno předem.

(7) Kromě toho jsme v případě věcné nebo právní vady oprávněni snížit kupní cenu nebo odstoupit od smlouvy v souladu se zákonnými ustanoveními. Kromě toho máme nárok na náhradu škod a výdajů v souladu se zákonnými ustanoveními.

§ 12 REKLAMACE DODAVATELŮ

(1) Kromě nároků na vady máme nárok na naše zákonné reklamační nároky v dodavatelském řetězci (dodavatelské odvolání podle § 445a, 445b, 478 BGB). Zejména jsme oprávněni požadovat od dodavatele přesně druh doplňkového plnění (oprava nebo náhradní dodávka), které dlužíme zákazníkovi v jednotlivých případech. To neomezuje naše zákonné právo volby (§ 439 odst. 1 BGB).

(2) Než uznáme nebo splníme reklamaci vad uplatněnou našim zákazníkem (včetně náhrady nákladů podle §§ 445a odst. 1, 439 odst. 2 a 3 BGB), oznámíme to dodavateli a vyžádáme si písemné prohlášení, stručně vysvětlující skutečnosti . Není-li v přiměřené lhůtě podáno zdůvodněné prohlášení a není-li nalezeno žádné smírné řešení, považuje se za vady, které nám skutečně poskytneme, pohledávka vůči našemu zákazníkovi. V takovém případě je dodavatel odpovědný za prokázání opaku.

(3) Naše nároky z postihu dodavatele platí také v případě, že vadné zboží obdržíme my nebo jiný podnikatel, např. B. jeho začleněním do jiného produktu.

§ 13 ODPOVĚDNOST VÝROBCU

(1) Je-li dodavatel odpovědný za škodu na produktu, musí nás odškodnit od nároků třetích stran, pokud je příčina v oblasti jeho kontroly a organizace a on sám je odpovědný za vnější vztahy.

(2) V rámci své povinnosti poskytnout náhradu škody má zhotovitel výdaje v souladu s Proplácení §§ 683, 670 BGB, které vyplývají z reklamace třetích stran nebo v souvislosti s ní, včetně námi uskutečněných reklamních kampaní. Budeme informovat smluvní stranu o obsahu a rozsahu opatření pro stažení z trhu - pokud je to možné a přiměřené - a poskytneme mu příležitost k vyjádření. Další právní nároky zůstávají nedotčeny.

(3) Zhotovitel musí uzavřít a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobou s paušálním krytím ve výši nejméně 10 milionů EUR za zranění osob nebo škody na majetku.

§ 14 PRÁVA VLASTNICTVÍ

(1) Zhotovitel na první písemnou žádost a aniž jsou dotčeny zákonné nároky, odškodní klienta od údajného porušení patentového práva, autorských práv nebo jiných vlastnických práv. Povinnost odškodnění zahrnuje veškeré náklady, které klientovi vzniknou v souvislosti s nároky třetích osob.

(2) Promlčecí lhůta pro uplatnění nároku na odškodnění je tři roky od vědomí klienta nebo z hrubé nedbalosti o okolnostech, které vedly ke vzniku nároku. Mimochodem, bez ohledu na znalosti nebo hrubou nedbalost neznalost, právo na odškodnění zaniká deset let od jeho vytvoření.

§ 15 OMEZENÍ OMEZENÍ

(1) Vzájemné nároky smluvních stran zanikají v souladu se zákonnými ustanoveními, není-li dále uvedeno jinak.

(2) Bez ohledu na § 438 odst. 1 č. 3 BGB je obecná promlčecí lhůta pro nároky na vady 3 roky od převodu rizika. Pokud bylo sjednáno přijetí, začíná promlčecí doba s přijetím. Tříletá promlčecí lhůta se obdobně vztahuje i na nároky vzniklé z vad na vlastnictví, přičemž zákonná promlčecí doba pro skutečné nároky na předání třetími osobami (§ 3 odst. 438 BGB) zůstává nedotčena; Kromě toho nároky z vad práv nejsou promlčeny, pokud třetí strana může stále uplatňovat právo proti nám - zejména při neexistenci promlčecí lhůty.

(3) Na všechny smluvní nároky na vady se v právním rozsahu vztahuje promlčecí právo prodejního práva včetně výše uvedeného prodloužení. Pokud máme také nárok na mimosmluvní nároky na náhradu škody způsobené vadou, platí pravidelné zákonné promlčení (§§ 195, 199 BGB), ledaže by použití promlčecích lhůt z obchodního práva v jednotlivých případech vedlo k delší promlčecí lhůtě.

§ 16 PRÁVA K POUŽITÍ A VYUŽITÍ

(1) Pokud nebyly uzavřeny žádné odchylné dohody, dodavatel neodvolatelně udělí dodavateli neomezená práva na užívání a využívání všech výpočtů, grafiky, plánů, výrobků, modelů, výkresů, pokud jde o obsah, prostor a čas, za předpokladu, že on sám je vlastníkem všech práv. Nástroje pro grafiku nebo jiné dokumenty v písemné, elektronické nebo jiné podobě.

§ 17 PŘEZKUM

(1) Objednatel je oprávněn zkontrolovat plnění smlouvy dodavatelem. Klient si vyhrazuje právo nahlížet do testovacích a prováděcích dokumentů a kontrolovat systémy a zařízení potřebné k plnění smlouvy. Pokud klient považuje návštěvu v areálu dodavatele za nezbytnou, zaregistruje se předem na schůzku v rámci provozních hodin.

(2) Klient je také oprávněn kontrolovat dodržování předpisů podle § 19.

§ 18 REFERENCE

(1) Používání obchodního jména, značky nebo loga zhotovitele dodavatelem v souvislosti s reklamními účely nebo odkazy vyžaduje výslovný písemný souhlas klienta předem.

§ 19 NAŘÍZENÍ BB-NET, PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA

(1) Při vstupu do výrobních prostor bb-net se dodavatel zavazuje brát na vědomí a řídit se externími předpisy společnosti. Předpisy naleznete na internetu na adrese www.bb-net.de/fremdfirmenordnung být nazván.

§ 20 VOLBA PRÁVA A MÍSTO JURISDIKCE

(1) Pro tyto VOP a smluvní vztah mezi námi a smluvními partnery se právo Spolkové republiky Německo vztahuje na vyloučení jednotného mezinárodního práva, zejména práva prodeje OSN.

(2) Je-li dodavatel obchodníkem i. S. d. Obchodní zákoník, veřejnoprávní právnická osoba nebo veřejnoprávní zvláštní fond, výhradní - i mezinárodní - soudní příslušnost pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu. Naše místo podnikání ve Schweinfurtu se podle toho použije, pokud je dodavatel podnikatelem i S. v. § 14 BGB je. Ve všech případech jsme však také oprávněni podniknout právní kroky v místě plnění dodací povinnosti v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo přednostní individuální dohodou nebo v místě jurisdikce dodavatele. Nadřazená zákonná ustanovení, zejména ustanovení týkající se výlučných povinností, zůstávají nedotčena.

Naše Všeobecné nákupní podmínky si můžete stáhnout od února 2020 ve formátu PDF zde:

Einleitung:

Tento pokyn se vztahuje na všechny obchodní partnery, dodavatele, zákazníky, úřady a další třetí strany včetně jejich zaměstnanců a třetích stran, které jsou jimi zapojeny (dále jen „externí společnosti“), kteří pracují v továrních prostorách společnosti bb-net Media GmbH (dále jen „bb-net“) Akt. Tyto vnější firemní předpisy platí pro Lisabonskou ulici 4.

Rozsah těchto pokynů začíná, když vstoupíte, a končí, když opustíte výrobní prostory. Účelem těchto pokynů je předcházet nebo snižovat bezpečnost, zdraví, životní prostředí a majetková rizika, když externí společnosti pracují v areálu závodu.

Tyto pokyny navíc slouží k podpoře externích společností při přípravě jejich vlastního posouzení rizik a současně požadují dodržování níže uvedených požadavků.

§ 1 PRACOVNÍ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Při výkonu činnosti musí externí společnosti dodržovat všechna příslušná nařízení o ochraně práce a životního prostředí, předpisy o bezpečnosti práce státu a obchodního sdružení a obecně uznávaná pravidla bezpečnosti práce a pracovního lékařství, včetně předpisů o prevenci úrazů vztahujících se na rozsah práce, jakož i platné zákony o pracovní době. Pokud si externí společnosti tyto předpisy nejsou vědomy, jsou povinny získat potřebné informace. Externí společnosti zaručují, že ani oni ani jejich subdodavatelé nezaměstnávají zaměstnance bez platných a řádných pracovních dokumentů a že jsou dodržovány příslušné zákonné předpisy o výplatě mezd.

§ 2 KOORDINÁTOR

Koordinátor je vždy zaměstnancem bb-net. Koordinátor je přímou kontaktní osobou pro externí společnost ve všech záležitostech při pobytu v továrně bb-net. Při prvním vstupu do výrobního závodu bude externí společnost informována o jménu a telefonním čísle koordinátora.

§ 3 OBJEDNÁVKA, POKYNY A PORUŠENÍ

Externí společnost je povinna dodržovat příkazy a pokyny koordinátora, jeho agenta, bezpečnostního specialistu bb-net (dále společně jen „schvalující osoba“). Pokud má externí společnost pochybnosti o autorizaci oprávněné osoby k vydávání příkazů a pokynů, je povinna nechat schválení koordinátorem potvrdit. Sledování a vydávání příkazů a pokynů pověřenými pracovníky nezbavuje vnější společnost své vlastní odpovědnosti vůči svým zaměstnancům a bb-net.

V případě porušení předpisů o ochraně práce a životního prostředí, jakož i jiných porušení povinností, je bb-net oprávněna nařídit zastavení práce, dokud nebude toto náprava napraveno, a vyloučit zaměstnance, kteří nečiní z další činnosti.

§ 4 CO DĚLAT V PŘÍPADĚ NEHODY

V případě jakýchkoli havárií musí být neprodleně informován vedoucí závodu, koordinátor a bezpečnostní specialista. Kromě toho je externí společnost povinna dodržovat zákonné oznamovací povinnosti vztahující se na všechny průmyslové havárie. Poškození nebo poruchy zařízení a systémů bb-net musí být také okamžitě hlášeny koordinátorovi.

§ 5 BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ

Specialista na bezpečnost bb-net radí externí společnosti ve všech otázkách týkajících se bezpečnosti práce. Je k dispozici externí společnosti pro informaci a bude jim radit například o rizicích vyplývajících z jednotlivých systémů a procesů a opatřeních, která jim zabrání. Externí společnost musí prostřednictvím koordinátora zjistit kontaktní údaje odpovědného bezpečnostního pracovníka.

§ 6 KONZULTACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Specialista na zabezpečení bb-net radí externí společnosti ve všech otázkách ochrany životního prostředí. Je k dispozici externí společnosti pro informace o všech otázkách souvisejících s likvidací odpadu, ochranou půdy a vody, kontrolou znečištění a nakládáním s nebezpečnými věcmi. Externí společnost musí prostřednictvím koordinátora zjistit kontaktní údaje odpovědného bezpečnostního pracovníka.

§ 7 ZVLÁŠTNÍ VNĚJŠÍ POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

Externí společnost se zavazuje dodržovat následující body:

 1. Externí společnost informuje koordinátora před zahájením, po ukončení a vždy, když jsou přerušeny činnosti prováděné v areálu závodu.
 2. Zhotovitel zajistí, že vždy opustí pracovní prostředí v bezpečném stavu.
 3. Externí společnost informuje koordinátora o případných poruchách v provozním procesu. Oznamuje koordinátorovi všechny poruchy a nesrovnalosti, které se vyskytnou během provádění činnosti.
 4. Externí společnost definuje každodenní práci s odpovědným koordinátorem.
 5. Použité nástroje a vybavení, zejména žebříky a lešení, musí být v bezpečném pracovním stavu. Při opuštění pracoviště musí být uzamčena nebo jinak zajištěna, aby nepředstavovala žádné nebezpečí pro lidi nebo majetek nebo aby mohla být použita bez povolení.
 6. Elektrické napájecí body při práci na budovách, službách ve stavebnictví nebo výrobních systémech musí mít zařízení na proudový chránič.
 7. Vozidla používaná externí společností musí splňovat platné předpisy v místě.

§ 8 VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Externí společnost dodržuje následující vnitřní bezpečnostní předpisy:

 1. Nářadí, zařízení, vybavení a systémy ze sítě bb-net nesmí být používány bez povolení, bez prokázání požadované kvalifikace a vhodnosti a bez instrukcí ze sítě bb-net.
 2. Sklady materiálu a stohy materiálů musí být uspořádány tak, aby neohrožovaly bezpečnost práce, výrobní proces, přepravu nebo dopravní toky.
 3. Výkopy, zákopy, otevřené kanály, podlahové otvory atd. Musí být dostatečně zajištěny všude a osvětleny ve tmě. Nebezpečná pracoviště musí být uzavřena.
 4. V areálu továrny na bb-net není dovoleno přinášet a konzumovat alkoholické nápoje a jiné omamné látky (drogy). Členové externí společnosti, kteří mají důvodné podezření, že jsou pod vlivem omamných látek nebo nápojů, mohou být vyloučeni z areálu společnosti.
 5. Externí společnost dodržuje zákaz kouření.
 6. Externí společnost zajišťuje, aby její zaměstnanci nosili potřebné osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, ochranné boty, přilby atd.).
 7. V areálu továrny na bb-net platí příslušná zákonná ustanovení pro silniční provoz. Firemnímu provozu však musí být vždy dána přednost a musí být dodržována interní pravidla společnosti a pravidla chování a chování. Maximální rychlost pro vozidla všech typů v areálu společnosti je 20 km / h.
 8. Vozidla od externích společností jsou povolena pouze v areálu společnosti pro nakládku a vykládku.
 9. Zaměstnanci externích společností, kteří provozují průmyslové vozíky, jeřáby a pracovní plošiny, musí být držiteli odpovídajícího osvědčení o školení.
 10. Zaměstnanci externí společnosti nesmějí vstupovat do částí společnosti, s výjimkou přestávek a sanitárního zařízení, které nejsou součástí činnosti externí společnosti. Výjimečně mohou být po konzultaci s odpovědným koordinátorem zadány další části společnosti, pokud je to nezbytné k provedení činnosti.
 11. Je třeba dodržovat povinná, zákazová a výstražná označení a značení. Nesmí být odstraněny ani nečitelné.
 12. Únikové cesty a dveře jsou označeny. Musí být neustále udržovány v čistotě.
 13. Hasicí zařízení, hydranty a odpovídající značky nesmějí být zakryty, zablokovány nebo jinak použitelné. Musí být vždy přístupné. Jakékoli poškození musí být okamžitě nahlášeno koordinátorovi.
 14. Chodci musí používat označené chodníky a dávat si pozor na provoz průmyslových nákladních vozidel.

§ 9 NEBEZPEČNÁ PRÁCE

Pro nebezpečnou práci jsou vyžadována pracovní povolení nebo povolení. V případě potřeby to obdrží externí společnost od odpovědného koordinátora. Externí společnost používá pouze nebezpečné zaměstnance pro nebezpečnou práci. Externí společnost zajišťuje, aby veškeré činnosti v provozovnách továrny bb-net byly schváleny koordinátorem. Mezi nebezpečné práce patří zejména:

 1. nakládání s nebezpečnými látkami,
 2. Práce na elektrických zařízeních a zařízeních nebo v jejich blízkosti,
 3. Práce s rizikem požáru (svařování, hoření, zahřívání, řezání) a hořlavých kapalin,
 4. Práce na parních nebo tlakových vedeních,
 5. Práce s rizikem pádu,
 6. Práce, které vyžadují zvláštní opatření, protože existují bezprostřední nebezpečí pro zaměstnance externí společnosti a sítě bb-net.

§ 10 VZÁJEMNÉ RIZIKO

Jeden hovoří o „vzájemném ohrožení“, když bb-net a / nebo externí společnost vidí při provádění činností svůj vlastní a / nebo externí rizikový potenciál. Pokud existuje možné vzájemné ohrožení, externí společnost projedná s koordinátorem, zda a jaká bezpečnostní opatření jsou nezbytná před zahájením práce. Dohoda s koordinátorem nezbavuje externí společnost povinnosti dohledu nad svými vlastními zaměstnanci.

Podrobně platí:

 1. Při práci na živých systémech nebo zařízeních nebo v jejich blízkosti musí být zapnuta také technologie budovy bb-net odpovědná za tuto oblast. Externí společnost musí prostřednictvím koordinátora zjistit kontaktní údaje příslušného specializovaného oddělení.
 2. Elektrickou energii lze odebírat pouze od externí společnosti na přidělených napájecích bodech. Externí společnost musí zjistit krmná místa prostřednictvím koordinátora.
 3. Jiná elektrická připojení k podnikové síti smí provádět pouze odbor stavebních služeb za účasti koordinátora.
 4. Provádění zemních prací musí být předem projednáno s vedením stavby kvůli možnému poškození napájecích vedení. Externí společnost musí prostřednictvím koordinátora zjistit kontaktní údaje vedení závodu.

§ 11 POKYNY PRO BEZPEČNOST PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ENERGETIKU A OCHRANU

Externí společnost je povinna dodržovat směrnice pro životní prostředí, energetiku a bezpečnost práce.

Platí zejména:

 1. Zajišťování a skladování látek ohrožujících vodu a ekologicky nebezpečných látek musí probíhat ve sběrných nádržích.
 2. Zacházení s látkami nebezpečnými pro vodu nesmí vést k žádné škodlivé kontaminaci půdy, podzemních vod, povrchových nebo odpadních vod. Pracovní a skladovací kontejnery musí být vhodné, v dobrém stavu a musí být oboustranně od 100 litrů. V pracovním prostoru musí být k dispozici dostatečné množství pojiva.
 3. Palivový systém a mazací systém vozidel a strojů musí být bez úniků.
 4. Průsak odpadních vod a jiných kapalin je zakázán. Totéž platí pro zavedení do kanalizační sítě, pokud odborník na ochranu životního prostředí nedal souhlas.
 5. Externí společnost je povinna řádně recyklovat, zlikvidovat a odstranit z areálu továrny bb-net veškerý odpad, který vznikne při provádění činnosti, v souladu s příslušnými předpisy. Kopie všech důkazů a dokumentů vyplývajících z této povinnosti musí být neprodleně předána koordinátorovi. Externí společnost je oprávněna v jednotlivých případech nakládat s odpady v areálu závodu v souladu s příslušným systémem třídění odpadu se souhlasem pracovníka pro likvidaci odpadu bb-net. Externí společnost musí prostřednictvím koordinátora zjistit kontaktní údaje odpovědného pracovníka pro nakládání s odpady.
 6. Spalování jakéhokoli druhu v areálu závodu je zakázáno.
 7. Emise prachu, zápachu a hluku musí být sníženy na to, co je technicky dosažitelné.
 8. Musí být vyloučeno škodlivé vystavení zaměstnanců a obyvatel. Použité stavební stroje musí splňovat požadavky vyhlášky o vybavení a hluku stroje.
 9. Nesmějí být použity konstrukční, pomocné a provozní materiály, které obsahují azbest, halogenované uhlovodíky, olovo a karcinogenní vláknité materiály.
 10. Zdroje (např. Voda, energie, pomocné a provozní materiály) musí být používány šetrně.
 11. Externí společnost využívá pouze zaměstnance, kteří jsou kvalifikovaní prostřednictvím vzdělávání, školení nebo zkušeností pro činnosti s významným dopadem na životní prostředí. Související důkazy musí být společnosti bb-net kdykoli na požádání předloženy

§ 12 POŽÁRNÍ OCHRANA

Při činnostech s nebezpečím požáru je externí společnost povinna použít povolovací řízení pro horkou práci a zajistit vyřazení požárních poplachových systémů přes koordinátora se zapojením bezpečnostního / požárního důstojníka. Externí společnost je povinna zajistit hasicí prostředky a po ukončení prací odstranit hořlavé látky a plyny z budovy nebo z pracovních ploch, jako jsou například střechy, a v případě potřeby zajistit protipožární stanoviště. Únikové cesty, dveře a hasicí zařízení musí být udržovány volné. Průniky požárními zdmi jsou povoleny pouze po konzultaci s koordinátorem a mohou být znovu uzavřeny postupem stanoveným koordinátorem.

§ 13 DALŠÍ INFORMACE O PŘEDPISECH

 1. Stavba a místo montáže musí být vždy udržovány v čistém stavu a na konci práce uklizené.
 2. Fotografování nebo natáčení v prostorách společnosti není dovoleno - pokud není k dispozici speciální povolení od společnosti bb-net.
 3. V neděli a ve svátky mohou zaměstnanci externích společností vstupovat do našich prostor pouze s písemným souhlasem společnosti bb-net.
 4. Odběr stavební vody z hydrantů je povolen pouze se souhlasem koordinátora.

§ 14 SYSTÉM ŘÍZENÍ ENERGIE

Společnost bb-net se zavázala pečlivě využívat energii a neustále zlepšovat svou energetickou účinnost. Externí společnost proto zajišťuje hospodárné a šetrné využívání energie!

§ 15 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Pokud existují zvláštní předpisy, je externí společnost povinna je dodržovat. Specifické předpisy sdělí koordinátor během briefingu.

§ 16 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Externí společnost je povinna poučit své zaměstnance o obsahu těchto „pokynů pro externí společnosti bb-net“ před zahájením práce a na žádost společnosti bb-net o tom ve vhodné formě prokázat. Kromě toho musí externí společnost zajistit, aby její zaměstnanci dodržovali pravidla „pokynů pro externí společnosti bb-net“. Instrukce o pracovních podmínkách, rizicích a ochranných opatřeních musí být prokazatelně opakována nejméně jednou ročně.

§ 17 ODPOVĚDNOST ZA JAZYKOVÉ VERZE

Existuje pouze německá verze, to je závazné.

Záruční podmínky společnosti bb-net media GmbH (dále jen bb-net) jsou zaměřeny výhradně na komerční zákazníky. Pokud jste si produkt tecXL zakoupili jako soukromá osoba, obraťte se na příslušného prodejce o zpracování záruky. Práva nad rámec záruky nejsou poskytováním záruky omezena.

§ 1 OBSAH ZÁRUKY

(1) bb-net zaručuje svým zákazníkům, že prodaný hardware je bez výrobních, materiálních a procesních vad. Rozhodující jsou obecně uznávaná technologická pravidla v době výroby.

(2) síť bb-net buď opraví vadné zboží, nebo jej nahradí produktem, který je přinejmenším rovnocenný nebo srovnatelný. V každém případě náklady nese bb-net.

(3) Pokud není možné opravit ani vyměnit vadné zařízení, společnost bb-net vám uhradí aktuální hodnotu zařízení. Reálná hodnota je stanovena na základě progresivní slevy ze strany bb-net. Pokud k závadě dojde během prvních 12 měsíců, společnost bb-net uhradí kupujícímu celou kupní cenu. 
Obr. Postup slev: 
> 12 měsíců - sleva 20% 
> 18 měsíců - sleva 30% 
> 24 měsíců - sleva 40% 
> 30 měsíců - sleva 50%  

(4) Vyměněné části se stávají majetkem bb-net. Žádné další nároky. Zejména společnost bb-net neposkytuje úvěrová zařízení na opravy během záruční doby a nepřebírá za to náklady.

(5) Pokud se pro zpracované použité zboží s pečetí tecXL použije dobíjecí baterie, zaručuje společnost bb-net při běžném provozu minimální dobu provozu 30 minut.

§ 2 VYLOUČENÍ ZÁRUKY

(1) Opotřebené díly jsou ze záruky vyloučeny. Patří sem zejména, ale nikoli výlučně: baterie, kondenzátory, ventilátory, tepelně vodivá činidla, změna barvy, panty, páčky, klapky nebo známky opotřebení ve vstupní oblasti. Záruka na akumulátory je omezena na maximálně 6 měsíců.

(2) Záruka se nevztahuje na škody způsobené zejména vyšší mocí nebo přírodními katastrofami, ale nikoli výhradně: požár, záření, mráz, slunce / teplo, povodně, válka, počítačové viry, chyby programování a softwaru, vnější síly nebo dopady.

(3) Nesprávné použití nebo úprava zařízení je rovněž vyloučena z nároku na záruku. Příklady nesprávného použití jsou zejména, ale nikoli výlučně: poškození vodou, poškození korozí, vady způsobené příslušenstvím neschváleným výrobcem a instalace softwaru neschváleného výrobcem.

(4) Ze záruky jsou vyloučeny sériové chyby na straně výrobce, softwarové chyby nebo chyby ve spojení s operačním systémem.

(5) Platnost záruky navíc končí, pokud po instalaci, údržbě a opravě zařízení nenásleduje jiná osoba / společnost než bb-net. Kromě bb-net se oprava třetí stranou výslovně písemně dohodla.

(6) Samostatné, ale také vestavěné displeje, jsou klasifikovány do čtyř tříd chyb pixelů podle ISO 13406-2. Tyto výrobky jsou testovány a prodávány podle třídy chyb ISO pixelů třídy II. Maximální přípustný počet vad na milion pixelů jsou dva nepřetržitě osvětlené pixely (typ vady 1), dva nepřetržitě černé pixely (typ vady 2) nebo pět vadných dílčích pixelů, buď trvale svítících v barvách červená, zelená, modrá a nepřetržitě černá ( Typ chyby 3). Vadné pixely nepředstavují záruční případ v rámci příslušné specifikace.

(7) Záruka se nevztahuje na montáž nebo demontáž vadné části nebo výrobku.

§ 3 OBDOBÍ ZÁRUKY

(1) Záruční doba na výrobky tecXL je 24 měsíců, na jiný použitý hardware, tzv. Použité IT, 3 měsíce a začíná dnem fakturace.

(2) Pokud zákazník prodává výrobky s těsněním tecXL poprvé, začíná znovu záruční doba, ale prodloužení je omezeno na maximálně 6 měsíců. Na vyžádání musí bb-net obdržet originál dokladu o prodeji, který jasně identifikuje zařízení. Akumulátory jsou z toho vyloučeny.

(3) Pokud se během plnění záruky vymění součásti, nezpůsobí to nový začátek záruční doby.

§ 4 POSTUP V PŘÍPADĚ ZÁRUKY (ZAČNĚTE ZÁRUKU)

(1) Pokud zjistíte závadu ve vašem produktu tecXL, okamžitě kontaktujte náš zákaznický servis pomocí online formuláře na vašem zákaznickém účtu.

(2) Pokud náš zákaznický servis zjistí, že reklamovaný produkt je pravděpodobně vadný a nárok na záruku je oprávněný, obdržíte číslo zpracování (RMA) a pokyny pro odeslání produktu na bb-net.

(3) Vracení námi povolené sítě bb-net ve vhodném přepravním obalu je hrazeno předem a příslušně pojištěno. Odeslání se uskuteční na adresu uvedenou na návratu.

(4) Po poskytnutí záruky obdržíte produkt tecXL zpět se stejnou konfigurací, jakou měl původně při jeho zakoupení, s výhradou jakýchkoli aktualizací.

(5) Nesmíte vrátit neúplný produkt společnosti bb-net, aniž byste předem kontaktovali náš zákaznický servis. Společnost bb-net si vyhrazuje právo vrátit neohlášené zásilky a fakturovat odesílateli náklady na dopravu a zpracování.

§ 5 PŘIJETÍ NÁKLADŮ

(1) Náklady na odeslání a vedlejší náklady nese kupující. V případě reklamace během prvních 60 dnů po datu dodání bb-net poskytuje možnost nést také náklady na vrácení.

(2) Po dokončení opravy společnost bb-net odešle zařízení zpět zákazníkovi na náklady společnosti bb-net bez dalšího upozornění.

§ 6 ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

(1) bb-net nepřebírá žádnou odpovědnost za data a nainstalovaný software. Společnost bb-net si vyhrazuje právo odstranit datové nosiče v rámci souladu se zárukou a přeinstalovat operační systém. Za přeinstalaci operačního systému a jiného softwaru odpovídá zákazník.

(2) bb-net nepřebírá žádnou odpovědnost za data, která se ztratí při přenosu z nebo do bb-net. Dopravní pojištění pokrývá pouze hodnotu zásilky.

(3) bb-net nepřebírá žádnou odpovědnost za opravy provedené jako gesto dobré vůle.

§ 7 OCHRANA ÚDAJŮ

(1) Údaje nezbytné pro provádění a zpracování záruky se zaznamenávají, přenášejí a zpracovávají. Použitím aktuálně platného postupu vrácení zákazník souhlasí s tím, že tato data mohou být shromažďována a zpracována. bb-net v podstatě jedná v souladu se stanovením datové ekonomiky.

§ 8 MÍSTO VÝKONNOSTI, JURISDIKCE A ROZHODNÉ PRÁVO

(1) Místem plnění závazků z této záruky je Schweinfurt. Pokud je to přípustné, je příslušným soudem okresní soud v okrese Schweinfurt. Německé právo se na tuto záruku vztahuje s vyloučením prodejního práva OSN, pokud to není v rozporu s povinným mezinárodním právem na ochranu spotřebitele.

Následující zásady chování popisují požadované eticky správné chování při všech obchodních příležitostech v souladu s platnými zákony a příslušnými interními směrnicemi. Všichni zaměstnanci společnosti bb-net odpovídají za dodržování kodexu chování. Zásady se dělí hlavně na integritu, spolehlivost a transparentnost.

§ 1. OBECNÉ

Tento kodex chování byl vypracován vedením a popisuje hodnoty, které sdílíme a jak chceme spolupracovat - dnes i v budoucnu. Dávají nám jasný cíl, kterého musíme dosáhnout, abychom zajistili dlouhodobý úspěch naší společnosti. Základem našeho dlouhodobého firemního úspěchu je úctivá a kooperativní spolupráce a vědomé vnímání sociální odpovědnosti. Od vedení, zaměstnanců, ale také od obchodních partnerů, dodavatelů a případně budoucích dceřiných společností nebo spolupracujících společností se očekává odpovědné, eticky správné a čestné chování.

Kodex chování je pro nás nárokem, zároveň je to vnějšímu slibu za odpovědné chování vůči obchodním partnerům a veřejnosti, ale také při vzájemných jednáních v rámci společnosti. Mělo by sloužit jako vodítko pro naše každodenní chování.

Naši manažeři mají speciální funkci vzorového modelu. Předpokladem celopodnikové implementace Kodexu chování je to, že manažeři dokládají naše hodnoty. Jsou prvním kontaktním místem pro otázky týkající se porozumění předpisům a zajišťují, aby všichni zaměstnanci znali a rozuměli kodexu chování. V rámci svých manažerských úkolů zabraňují nepřijatelnému chování nebo přijímají vhodná opatření, aby zabránili porušování pravidel v oblasti své odpovědnosti.

§ 2 HODNOTY A ZÁSADY CHOVÁNÍ

Dodržování zákonů a předpisů je pro nás základní základní zásadou ekonomicky odpovědného jednání. Vždy dodržujeme platné zákonné zákazy a povinnosti.

Naši zaměstnanci jsou základem úspěchu naší společnosti. Aby se jejich silné stránky mohly rozvíjet, vytváříme pracovní prostředí, které toto uznání žije a podporuje integritu. Věříme si navzájem a zachováváme naše slovo. Zastáváme stejné příležitosti, protože v rozmanitosti našich zaměstnanců existuje velký potenciál. Zacházíme se všemi zaměstnanci stejně, bez ohledu na etnický nebo národní původ, pohlaví, náboženství, světonázor, politické postavení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální identitu nebo jakoukoli jinou chráněnou charakteristiku nebo status. Ukazujeme každému zaměstnanci potřebný respekt, jednáme s sebou slušně a pokud se na věcech neshodneme, pak se navzájem ponižujeme. Bereme plnou odpovědnost za naše rozhodnutí, jednání a výsledky. Důvěryhodnost vzniká, když přebíráme odpovědnost za to, co říkáme a děláme. Každý jasně uvádí své záměry a cíle a očekává, že ostatní budou sdílet svůj názor.

Naši zaměstnanci jsou přijímáni a propagováni výhradně na základě jejich kvalifikace a technických, ale také sociálních dovedností. Každý zaměstnanec je povinen zdržet se jakékoli formy diskriminace a žít spolu v uctivé a přátelské formě.

Netolerujeme sexuální obtěžování v jakékoli formě a používáme jazyk, který není diskriminační, zastrašující, obtěžující, vyhrožující, hrubý, sexuálně nevhodný nebo jinak urážlivý nebo nevhodný.

Právo na přiměřenou odměnu je uznáno pro všechny zaměstnance. Odměna a ostatní služby odpovídají přinejmenším příslušným národním a místním právním normám.

Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců jsou pro nás stejně důležité jako kvalita naší práce a obchodní úspěch. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou od samého počátku nedílnou součástí všech provozních procesů. Zdraví našich zaměstnanců je pro nás největším přínosem a povinností. Naše společnost zohledňuje příslušné předpisy bezpečnosti práce, nejmodernější stav, pracovní lékařství, hygienu a další ergonomické nálezy. Každý z našich zaměstnanců podporuje bezpečnost a ochranu zdraví ve svém pracovním prostředí a dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Manažer je povinen při plnění této odpovědnosti poučit a podporovat své zaměstnance.

Všichni zaměstnanci jsou povinni používat majetek a zdroje společnosti náležitě a pečlivě a chránit je před ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Hmotný a nehmotný majetek společnosti používáme pouze pro firemní účely a ne pro osobní použití, pokud to není výslovně povoleno.

Důležitými cíli společnosti pro nás jsou udržitelná ochrana životního prostředí a klimatu a efektivní využívání zdrojů. Zkontrolujeme a ověříme naše možnosti pro CO2- Chcete-li minimalizovat emise a neustále optimalizovat naše výrobky a naše činnosti. Dosahujeme toho prostřednictvím komplexní koncepce udržitelnosti, velkého počtu environmentálních projektů a nevyhnutelného CO2- Kompenzujte stopu pomocí klimatických certifikátů. Každý zaměstnanec je odpovědný za pečlivé zacházení s přírodními zdroji a za své individuální chování přispívá k ochraně životního prostředí a klimatu.

Korupce, praní špinavých peněz a porušení platných právních předpisů vedou k sankcím proti dotyčné osobě. Každý zaměstnanec nesmí bez souhlasu zaměstnavatele přijímat, požadovat ani slíbit žádné dary nebo jiné výhody od zákazníků, dodavatelů nebo jiných osob v otevřené nebo skryté formě pro plnění svých smluvních závazků nebo při jejich plnění. Máte-li jakékoli dotazy, právní pochybnosti nebo oprávněná podezření, musíte se obrátit na svého nadřízeného. Žádný z našich zaměstnanců nesmí používat obchodní spojení společnosti pro svůj vlastní prospěch nebo pro ostatní znevýhodňovat.
Korupce, praní špinavých peněz a porušení platných právních předpisů vedou k sankcím proti dotyčné osobě. 

Naše společnost si je vědoma své odpovědnosti za vzdělávání a vědu, za kulturu a sport i za sociální otázky. Sociální odpovědnost a sociální angažovanost jsou integrální součástí firemní kultury po celá desetiletí.

Dary a jiné formy sociálního zapojení poskytujeme výhradně v zájmu společnosti. Neposkytujeme žádné finanční dary příjemcům, s nimiž by mohlo dojít ke střetu zájmů.

Dary jsou poskytovány transparentně, protože účel, příjemce daru a potvrzení daru příjemcem daru jsou dokumentovány a ověřitelné.

Veřejné vnímání společnosti bb-net media GmbH je do značné míry formováno vzhledem, působením a chováním každého jednotlivého zaměstnance. Všichni jsme za to zodpovědní. Nevhodné chování jednotlivce může naší společnosti způsobit značné škody.

Proto je každý zaměstnanec vyzván, aby si udržoval pověst naší společnosti prostřednictvím svého chování a vystupování na veřejnosti nebo v sociálních médiích.

Naše společnost respektuje mezinárodně uznávaná lidská práva a zavazuje se k jejich dodržování a ochraně. Respektujeme důstojnost a osobní práva našich zaměstnanců a třetích osob. Přísně odmítáme jakoukoli formu nucené a dětské práce.

§ 3 HODNOCENÍ S OBCHODNÍMI PARTNERY / SOUTĚŽE

Obchodní vztahy jsou založeny na objektivních kritériích, včetně ceny a kvality, ale také na existenci dobře zavedené a spravedlivé spolupráce. Náš úspěch je také založen na důvěryhodném vztahu s našimi zákazníky.

Obchodní rozhodnutí jsou přijímána pouze v nejlepším zájmu společnosti. Je pro nás důležité, aby naše rozhodnutí nebyla vedena soukromými zájmy. Konflikt zájmů se soukromými, jinými hospodářskými nebo jinými záležitostmi je třeba zamezit všem zaměstnancům hned od začátku. Transparentní zveřejnění konfliktu je předpokladem pro řešení všech vzniklých střetů zájmů.

Můžeme dosáhnout úspěšných a udržitelných obchodních dohod v konkurenci s přesvědčivou kvalitou a výkonem našich produktů a služeb. Při všech obchodních a sociálních činnostech musí být dodržovány zásady čestnosti a integrity.

Výměna darů a pozvánek v každodenním podnikání je zcela legitimní, pokud nepřesahuje přiměřenou hodnotu a četnost.

Morální chování a spravedlivá soutěž jsou základem našeho úspěchu. Dodržujeme pravidla spravedlivé soutěže. Výměna informací o cenách, faktorech určování cen nebo složkách cen, rozdělení teritoriálních a zákaznických skupin, dohod nebo informací o dodacích vztazích a jejich podmínkách není mezi konkurenty povolena. Očekáváme, že naši zaměstnanci a obchodní partneři plně převezmou svou odpovědnost za zajištění spravedlivé hospodářské soutěže.

§ 4 DŮVĚRNOST A OCHRANA ÚDAJŮ

Náš vlastní vývoj a naše znalosti jsou mimořádně cenné. Tato nehmotná aktiva chráníme, protože mají značný ekonomický význam pro budoucnost naší společnosti.

Respektujeme práva duševního vlastnictví a dodržujeme zákony a předpisy o ochraně údajů. Při používání externích informačních technologií a softwaru se zavazujeme používat legálně získané a licencované verze.

Zaměstnanec je povinen zachovávat mlčenlivost o všech obchodních a provozních procesech, o kterých se dozvěděl svou prací nebo jiným způsobem. To se vztahuje také na obchodní tajemství nebo provozní procesy jiných společností, s nimiž je zaměstnavatel právně, ekonomicky nebo organizačně spojen a které byly známy během doby trvání smlouvy.

Provozní procesy zahrnují zejména výrobní procesy, distribuční kanály, seznamy zákazníků, kalkulační základny, firemní software a srovnatelné informace. To také zahrnuje vlastní pozorování, zkušenosti a výsledky zaměstnance. Všechny obchodní doklady a záznamy o obchodních transakcích se považují za majetek zaměstnavatele a předávají se zaměstnavateli nejpozději při ukončení pracovního poměru. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na postupy a skutečnosti, které jsou přístupné všem a jejichž zveřejnění je zjevně bez nevýhod pro zaměstnavatele. V případě pochybností je zaměstnanec povinen získat pokyny od svého nadřízeného nebo vedení.

I po skončení pracovního poměru povinnost zachovávat mlčenlivost nadále existuje, za předpokladu, že to nebrání, nebo jen nevýznamně, profesnímu postupu zaměstnance. Pokud by povinnost vyplývající ze smluvního tajemství nevhodně bránila zaměstnanci v jeho profesním postupu, má právo na zaměstnavatele osvobození od této povinnosti.

Zaměstnanci je zakázáno zpracovávat osobní údaje bez povolení (utajení dat). Při zahájení práce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích. Utajení údajů existuje i po skončení činnosti (§ 53 spolkového zákona o ochraně údajů). Zaměstnanec musí chránit obchodní tajemství i po skončení pracovního poměru.

Naše vztahy se stávajícími a bývalými zaměstnanci, uchazeči, obchodními partnery a dalšími skupinami lidí strukturujeme tak, aby byly chráněny obchodní, důvěrné, tajné a osobní údaje. Shromažďujeme, zpracováváme nebo používáme osobní údaje, pouze pokud je to nutné pro konkrétní, jasné a legitimní účely. Použití údajů pro postižené osoby by mělo být transparentní. Udržujeme si právo na informace a opravu a v případě potřeby i na námitky, blokování a vymazání údajů.

Naši zaměstnanci se zavazují dodržovat předpisy na ochranu údajů, zákonné a provozní předpisy a chránit je před zneužitím. Zavazujeme se, že budeme udržovat odpovídající standard v zabezpečení dat.

Všechny součásti zpracování dat musí být zabezpečeny tak, aby bylo zabráněno neoprávněnému internímu nebo externímu použití.

§ 5 KONTAKTNÍ OSOBA

Všichni zaměstnanci jsou povinni důvěrně kontaktovat svého nadřízeného, ​​vedení nebo e-mailem [chráněno e-mailem] obrátit se bez strachu z negativních důsledků.

Všechny kontaktní osoby se zavazují zachovávat naprostou důvěrnost, pokud o to osoba, která kontakt navázala, nebo pokud to vyžaduje jejich ochrana.

Der Organizace spojených národů Global Compact je největší a nejdůležitější iniciativou odpovědného řízení podniků na světě. Na základě 10 univerzálních principů a cílů udržitelného rozvoje sleduje dnes a v budoucnu vizi inkluzivního a udržitelného globálního hospodářství ve prospěch všech lidí, komunit a trhů. Od roku 2019 jsme součástí Global Compact. 10 principů je rozděleno do 4 oblastí:

01. LIDSKÁ PRÁVA

(1) Společnosti by měly podporovat a respektovat ochranu mezinárodních lidských práv.

(2) Podniky by měly zajistit, aby se nepodílely na porušování lidských práv.

02. NORMY PRÁCE

(3) Společnosti by měly prosazovat svobodu sdružování a účinné uznávání práva na kolektivní vyjednávání.

(4) Společnosti by se měly zasazovat o odstranění všech forem nucené práce.

(5) Společnosti by se měly zasazovat o zrušení dětské práce.

(6) Společnosti by se měly postavit za odstranění diskriminace v zaměstnání a výdělečné činnosti.

03. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

(7) Společnosti by se měly při řešení environmentálních problémů řídit zásadou předběžné opatrnosti.

(8) Společnosti by měly vyvinout iniciativy na podporu větší informovanosti o životním prostředí.

(9) Podniky by měly urychlit vývoj a šíření ekologických technologií.

04. PREVENTACE KORUPCE

(10) Podniky by se měly postavit proti všem formám korupce, včetně vydírání a úplatkářství.

ochrana osobních údajů

A. SHRNUTÍ

1. Kdo odpovídá za zákon o ochraně údajů?
Odpovědný i. S. d. Ochrana dat je bb-net media GmbH, Lisbonstrasse 4 97424 Schweinfurt.

2. Používají se na webu cookies a analytické nástroje?
Ano. Podrobnosti o jejich účelu a možnostech vymazání naleznete v Nastavení ochrany osobních údajů pro bb-net.de, stejně jako Nastavení ochrany osobních údajů pro shop.bb-net.de.

3. Kde a jak dlouho ukládáme vaše osobní údaje?
Pro operace zpracování, které provádíme na webu, určujeme, jak dlouho jsou data uložena a kdy jsou smazána nebo blokována. Pokud není níže uvedeno období expresního skladování, budou vaše osobní údaje odstraněny nebo blokovány, jakmile přestane platit účel nebo právní základ pro skladování. Vaše data budou uložena pouze na serverech v Německu.

4. Předáváme vaše údaje třetím stranám?
Ne. Vaše data nepředáváme neoprávněným třetím stranám. Externí poskytovatelé služeb však využíváme jako součást našich operací zpracování a zpracování obchodních transakcí (např. V oblasti IT, logistiky, telekomunikací, prodeje a marketingu). Jednají pouze v souladu s našimi pokyny a podle čl. 28 GDPR jsou smluvně povinni dodržovat předpisy o ochraně údajů a přijímat nezbytná bezpečnostní opatření k ochraně dat před ztrátou a neoprávněným přístupem za všech okolností.

5. Existuje povinnost poskytnout osobní údaje?
Ne. Nezakládáme uzavření smluv s námi tím, že nám poskytnete osobní údaje předem. Pro vás jako zákazníka v zásadě neexistuje žádný zákonný ani smluvní závazek poskytnout nám vaše osobní údaje. Může se však stát, že určité nabídky můžeme poskytnout pouze v omezené míře nebo vůbec, pokud neposkytnete potřebná data (např. Objednávky v internetovém obchodě).

6. Koho můžete kontaktovat, pokud máte nějaké dotazy?
Máte-li jakékoli dotazy ohledně ochrany údajů, kontaktujte nás [chráněno e-mailem].

B. INFORMACE O SOUKROMÍ

Viz bod B) 1. až 9.

B 1. Obecné informace o ochraně údajů

1.1 Rozsah
Tyto informace o ochraně údajů se vztahují na zpracování osobních údajů při přístupu a používání webové stránky „bb-net.de“ a webového obchodu, který je přes ně přístupný („shop.bb-net.de“).

1.2 Ovladač
Orgánem odpovědným za zpracování vašich osobních údajů ve smyslu čl. 4 č. 7 DS-GVO je bb-net media GmbH, Lisbon Str. 4 97424 Schweinfurt, e-mail: [chráněno e-mailem]

1.3 Úředník pro ochranu údajů
Pověřenec pro ochranu osobních údajů naší společnosti je vám kdykoli k dispozici pro všechny dotazy a jako kontaktní osoba k tématu ochrany údajů. Jeho kontaktní údaje jsou: pan Andreas Pohl, Pohl Consulting Team GmbH, Mengeringhäuser Str. 15, 34454 Bad Arolsen, email: [chráněno e-mailem]

B 2. Zpracování dat při návštěvě našich webových stránek

Soubory protokolu 2.1

(1) Při návštěvě webu shromažďujeme tzv. Přístupová data a ukládáme je do souboru protokolu (tzv. Soubor protokolu). Tato přístupová data také zahrnují IP adresu. Soubor protokolu navíc obsahuje název webu, který jste navštívili, soubor, datum a čas přístupu, množství přenesených dat a oznámení o úspěšném přístupu, typ a verzi prohlížeče, operační systém, tzv. Adresu URL referrera ( dříve navštívená stránka) a žádající poskytovatel jsou uloženy.

(2) Tyto technické informace shromažďujeme pouze za účelem technické optimalizace webové stránky, za účelem zabezpečení naší technické infrastruktury a za účelem správného zobrazení webové stránky. Náš legitimní zájem na zpracování dat spočívá také v těchto účtech. Právní základ je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

(3) Soubory protokolu jsou uloženy na základě odpovídající smlouvy o zpracování objednávky (článek 28 GDPR) poskytovatelem a provozovatelem našeho webového serveru (1 & 1 Telecommunication SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur. Soubory protokolu jsou automaticky uloženy o dva (2) měsíce později. Sbírka smazána.

Cookies 2.2

(1) Používáme cookies na našem webu. Podrobnosti o těchto souborech cookie, včetně jejich účelu a doby skladování, jakož i možností jejich odstranění, naleznete na adrese Nastavení ochrany dat pro ankauf.bb-net.de, stejně jako Nastavení ochrany osobních údajů pro shop.bb-net.de.

(2) Zpracování údajů pomocí „nezbytných / nezbytných souborů cookie“ se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR, protože jinak k nim nebude možné získat přístup nebo budou omezeny základní funkce webových stránek. Použití preferenčních / statistických údajů nebo tzv. Marketingových cookies vyžaduje váš souhlas a je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR.

2.3 Použití analytických a výkonových nástrojů

(1) Na našem webu se používají tzv. Analytické a výkonové nástroje, pomocí kterých můžeme vyhodnotit uživatelské chování našich návštěvníků za účelem optimalizace našich služeb a nabídek na webu. S těmito nástroji z. Například je možné zkoumat, jak a kde návštěvníci přicházejí na naše stránky nebo které oblasti na webových stránkách jsou navštěvovány obzvláště často.

(2) Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tj. potřebujeme váš předchozí souhlas k použití těchto nástrojů. Podrobnosti o nástrojích pro analýzu a výkon použitých na webu, včetně možností jejich odstranění, naleznete také na stránce Nastavení ochrany osobních údajů pro bb-net.de, stejně jako Nastavení ochrany osobních údajů pro shop.bb-net.de(Statistika).

2.4 Použití marketingových nástrojů

Náš web v současné době nepoužívá žádné tzv. Marketingové nástroje.

B 3. Webový obchod

3. Webový obchod

(1) Pokud si přejete objednat produkty prostřednictvím našeho internetového obchodu, musíte se nejprve přihlásit nebo zaregistrovat. K tomu potřebujeme následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresu, dodací adresu, fakturační adresu, e-mailovou adresu, jméno vedoucího a kontaktní osobu. Po registraci získáte přístup na náš zákaznický portál (pomocí uživatelského jména a hesla).

(2) Veškerá data zpracováváme výhradně proto, abychom vám (nebo kontaktní osobě vaší společnosti) umožnili přístup do našeho internetového obchodu (přihlašovací údaje) a mohli jsme objednávku přijmout, zpracovat a zpracovat. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

(3) Shromažďujeme data shromážděná pro zahájení smlouvy (např. Registrace) a zpracování po dobu trvání obchodního vztahu s vámi, nejméně však do uplynutí jakýchkoli záručních období. Po provedení objednávky nebo objednávky budou osobní údaje uchovány po dobu pěti (5) let, pokud nás nepožádáte o jejich vymazání předem. Jakékoli doby uchovávání podle daňového a obchodního práva zůstávají nedotčeny (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR).

B 4. Kontaktní plocha

(1) Na našem webu nabízíme kontaktní formulář, který zodpovídá dotazy zúčastněným stranám a uživatelům a poskytuje informace o našich službách. Takto shromážděné osobní údaje zahrnují e-mailovou adresu, jméno a vaši zprávu / požadavek.

(2) Vaše data ukládáme po maximální dobu jakéhokoli výsledného smluvního vztahu s vámi (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR). Pokud takový smluvní vztah neexistuje nebo nevznikne v důsledku žádosti, odstraníme vaše údaje nejpozději do devíti (9) měsíců po posledním kontaktu s vámi.

B 5. Stiskněte seznam adresátů a zpravodaj

(1) Registrací do seznamu pro distribuci tisku nebo do našeho zpravodaje obdržíte informace o našich produktech a službách. Právní základ pro zpracování údajů shromážděných při registraci (jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo) je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

(2) Pokud již nechcete dostávat informace, můžete kdykoli vznést námitku proti přijetí a souvisejícímu zpracování dat a podle toho odhlásit, aniž by to ovlivnilo legálnost zpracování na základě souhlasu až do odvolání.

B 6. Aplikační portál

Podrobnosti o druhu a rozsahu zpracování dat v souvislosti s aplikací přes naši webovou stránku lze nalézt samostatně na webu Informace o ochraně údajů pro žadatele a zaměstnance.

B 7. Sociální média a stránky fanoušků

(1) Provozujeme vystoupení na následujících online platformách a sítích s cílem komunikovat s potenciálními nebo stávajícími zákazníky, vyměňovat si nápady se zúčastněnými stranami a uživateli nebo inzerovat nabídky a služby:

Facebook
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko
https://www.facebook.com/about/privacy
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Instagram
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko
http://instagram.com/about/legal/privacy/

Google / YouTube
Google Ireland Limited, Gordonův dům, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated

Twitter
Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
https://twitter.com/de/privacy

Odhlášení:
https://twitter.com/personalization

LinkedIn
LinkedIn Irsko neomezená společnost Wilton Place, Dublin 2, Irsko
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

XING
XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburk, Německo
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

(2) Provozujeme naše webové stránky v takzvané společné odpovědnosti (ochrana údajů) s poskytovateli. Jako správce zpracováváme data, která sdílíte nebo publikujete přímo prostřednictvím online platforem a sítí (např. Pomocí funkcí komentářů a chatu), abychom s vámi mohli komunikovat nebo si s vámi vyměňovat nápady. V rámci této interakce můžeme také obdržet statistická data od operátorů platforem o používání našich „kanálů a stránek fanoušků“. Tyto zahrnují B. Informace o interakcích, hodnocení Líbí se, komentáře nebo souhrnné informace a statistiky (např. IP adresa; původ sledujících), které nám pomáhají zjistit něco o interakcích s naším webem. Právní základ pro zpracování údajů v naší oblasti odpovědnosti je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f) GDPR.

(3) Výše ​​uvedení poskytovatelé však zpracovávají údaje také na vlastní odpovědnost. Nemáme žádný vliv na údaje, které jsou poskytovatelem zpracovávány na jeho vlastní odpovědnost v souladu s jeho vlastními podmínkami použití a ochranou údajů. Rádi bychom poukázali na to, že když vyvoláte výše uvedené poskytovatele u. Mohou být shromažďovány další údaje (např. O vašem používání a „chování při procházení“), které mohou být případně předány poskytovateli. Vezměte prosím také na vědomí, že v případě interakce prostřednictvím výše uvedených médií mohou být údaje zpracovávány i mimo oblast Evropské unie, čímž se poskytovatelé zavázali dodržovat standardy ochrany údajů EU. Kromě toho jsou uživatelská data obvykle zpracovávána pro průzkum trhu a reklamní účely. Takže z. B. z chování při používání a výsledných zájmů uživatelů se vytvářejí profily použití. Profily použití lze zase použít např. B. Umisťovat reklamy uvnitř a vně platforem, které pravděpodobně odpovídají zájmům uživatelů. Více informací o tom najdete v informacích o ochraně údajů příslušného poskytovatele.

(4) Pokud od vás máme osobní údaje v souvislosti s používáním online platforem a sítí, obraťte se na nás. Pokud chcete také uplatnit práva vůči konkrétnímu poskytovateli, kontaktujte prosím odpovědnou osobu.

B 8. Pluginy a widgety

8.1 Obecné informace o pluginech od společnosti Google

V rámci používání následujících pluginů na našem webu Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irsko) obvykle shromažďuje vaši IP adresu a tedy informace, které používáte odpovídající službu a odpovídající Přístup na podstránku. Pokud jste přihlášeni do Googlu, budou vaše data přiřazena přímo k vašemu účtu. Google ukládá profily využití a může je použít pro reklamní účely nebo účely průzkumu trhu. V tomto ohledu Google jedná jako správce (článek 26 GDPR). Nemáme žádný vliv na shromážděná data a operace zpracování dat. Nevíme ani o rozsahu sběru dat, účelech nebo dobách uchovávání. Máte právo vznést proti vytvoření těchto uživatelských profilů námitky, přesto však musíte kontaktovat společnost Google, aby toto právo uplatnila. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů naleznete v prohlášeních společnosti Google o ochraně údajů, která jsou k dispozici na adrese http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Tam také najdete další informace o vašich právech v tomto ohledu a nastavení možností ochrany vašeho soukromí.

8.2 Google reCAPTCHA

Jako součást kontaktních možností používáme službu reCAPTCHA od Googlu. reCAPTCHA se používá k rozlišení, zda je záznam proveden člověkem nebo nesprávně automatizovaným strojovým zpracováním (např. tzv. roboti). Náš legitimní zájem na zpracování dat spočívá také v těchto účtech. Právní základ je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Další informace o společnosti Google reCAPTCHA a prohlášení společnosti Google o ochraně údajů naleznete na následujících odkazech: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a ​​https://www.google.com/recaptcha/intro/ android.html.

8.3 Mapy Google

Na našem webu využíváme nabídku Map Google, pomocí níž můžeme přímo na webu zobrazovat interaktivní mapy a umožnit tak pohodlné využití funkce mapy (čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR). Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování naleznete na stránce www.google.de/intl/de/policies/privacy.

8.4 Google Translate

Pomocí nástroje Google Translate na našem webu zobrazujeme obsah naší stránky v cizích jazycích, abychom zlepšili uživatelský komfort uživatelů cizích jazyků. To také zahrnuje náš oprávněný zájem na zpracování výše uvedených údajů poskytovatelem třetí strany. Právním základem je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f) GDPR. Informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů společností Google naleznete v níže uvedeném oznámení o ochraně údajů: http://www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/

8.5 Google Fonts and Font Awesome

Naše webové stránky také používají písma poskytovaná společností Google (Google Fonts) a Font Awesome (Fonticons, Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA) pro jednotné zobrazování písem. Když vyvoláte stránku, prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazoval texty a písma. Za tímto účelem se musí prohlížeč, který používáte, připojit k serverům uvedených poskytovatelů. To dává těmto poskytovatelům u. Možná jste si vědomi, že náš web byl přístupný prostřednictvím vaší IP adresy. Používání webových písem se provádí v zájmu jednotné a přitažlivé prezentace našich online nabídek (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR). Další informace o webových fontech Google naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a https://www.google.com/policies/privacy. Informace o Font Awesome naleznete na https://www.fontawesome.com a v Zásadách ochrany osobních údajů Font Awesome: https://www.fontawesome.com/privacy.

8.6 Síť pro doručování obsahu GStatic Google Static Content a Cloudflare

Na našich webových stránkách používáme tzv. Content Delivery Network (CDN) poskytovatele služeb Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare") a GStatic, CDN od společnosti Google. Používání těchto sítí pro doručování obsahu nám pomáhá mimo jiné optimalizovat rychlost načítání našich webových stránek. CDN způsobuje zkrácení doby načítání běžných knihoven a písem Java Script, protože soubory jsou přenášeny z rychlých, místních nebo nedostatečně využívaných serverů (článek 6 odst. 1 písm. f DS-GVO). Pro použití CDN je zpracování vaší IP adresy technicky nezbytné, aby mohl být obsah odeslán do vašeho prohlížeče. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Cloudflare na adrese: https://www.cloudflare.com/privacypolicy. Více informací o ochraně dat naleznete na GStatic na https://policies.google.com/privacy.

9. Jivochat

Používáme chatovací službu JivoChat na našem webu, abychom usnadnili kontakt s našimi návštěvníky. Náš oprávněný zájem na zpracování dat spočívá také v této zjednodušené možnosti komunikace. Právní základ je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Poskytovatelem je JivoSite Inc., 525 W. Remington Drive, Sunnyvale, CA 94087, USA. Chat lze použít zcela anonymně a slouží k radě zúčastněných stran a zákazníků o výběru produktů a otázkách týkajících se produktů. Poskytovatel služeb shromažďuje a ukládá anonymizovaná data pro účely analýzy webu a pro provozování systému živého chatu k zodpovídání dotazů na podporu v reálném čase. Profily použití lze z těchto anonymizovaných dat vytvořit pod pseudonymem.

10. SalesViewer

Jako součást aplikace SalesViewer se na webu používá sledovací kód založený na JavaScriptu, pomocí kterého jsou určeny následující informace:
Název, původ a odvětví navštěvující společnosti, zdroj / referrer navštěvující společnosti, klíčové slovo, chování návštěvníků (navštívené stránky, čas návštěvy, délka návštěvy). Na koncových zařízeních návštěvníků webu nejsou uloženy žádné cookies ani podobné soubory. Další informace naleznete na webových stránkách systému webové analýzy https://www.salesviewer.com/de/datenschutz.

C. VAŠE PRÁVA

Máte právo kdykoli od nás požádat o potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a právo na informace o těchto osobních údajích. Kromě toho máte právo kdykoli opravit, odstranit a omezit zpracování údajů, jakož i právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů nebo požádat o přenos dat. E-mailem zasílejte všechny žádosti o informace, žádosti o informace, odvolání nebo námitky ke zpracování dat [chráněno e-mailem]. Kromě toho máte právo podat stížnost orgánu dozoru v případě porušení ochrany údajů.

Poznámky k zvláštnímu právu na vznesení námitek
Rovněž máte právo z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, což je mimo jiné založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) dochází k DS-GVO k podání námitky podle čl. 21 DS-GVO. Vaše osobní údaje zastavíme, pokud nedokážeme přesvědčivé legitimní důvody ke zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, uplatnění nebo obhajobě právních nároků. Pokud byste chtěli využít svého práva na námitku, postačí také e-mail [chráněno e-mailem].

V souladu s požadavky článků 13 a 14 GDPR vás tímto informujeme o zpracování osobních údajů a vašich právech v tomto ohledu. Která data jsou podrobně zpracována a jak jsou používána, závisí do velké míry na požadovaných nebo smluvně dohodnutých službách.

1. Kdo je zodpovědný za zpracování vašich osobních údajů a koho můžete kontaktovat?

Za zpracování údajů odpovídá:

bb-net Media GmbH
Lisabonská ulice 4.
97424 Schweinfurt, Německo
T +49 9721/64 694-0
E-mail: [chráněno e-mailem]

Můžete kontaktovat našeho úředníka pro ochranu údajů na následující adrese:

Andreas Pohl i. H. Pohl Consulting Team GmbH
Mengeringhäuser Str.15
34454 Bad Arolsen, Německo
T + 49 5691 8900 501
E-mail: [chráněno e-mailem]

2. Jaká data používáme a jak je shromažďujeme?

Pokud jde o zahájení podnikání a následné zpracování obchodního vztahu, zpracováváme údaje našich obchodních partnerů nebo jejich kontaktních osob, které jsme obdrželi přímo od nich nebo jiných oprávněných třetích stran (např. K plnění smluv nebo na základě uděleného souhlasu). Na druhé straně v tomto ohledu zpracováváme data, která získáváme z veřejně přístupných zdrojů (např. Z obchodního rejstříku). Kategorie zpracovaných dat jsou následující:

Zájemci:

 • Osobní / kontaktní údaje (např. Jméno, příjmení, pohlaví, forma společnosti, telefonní čísla, fax, e-mail
 • Komunikační data v souvislosti s korespondcí (e-maily, korespondence)

Zákazníci, dodavatelé, poskytovatelé služeb:

 • Osobní / kontaktní údaje (např. Jméno, příjmení, pohlaví, forma společnosti, telefonní čísla, fax, e-mail)
 • Smlouva a fakturační údaje (např. Bankovní údaje, objednané zboží a služby, fakturační údaje)
 • DIČ
 • Komunikační data v souvislosti s korespondcí (e-maily, korespondence)
 • Úvěrové hodnocení

3. Za jakým účelem a na jakém právním základě se vaše údaje zpracovávají?

Zpracování dat společností bb-net media GmbH probíhá při plnění vašich obchodních úkolů v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), federálního zákona o ochraně údajů (BDSG) a všech dalších příslušných zákonů (např. HGB, AO atd.)

3.1 Na základě souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. GDPR

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely (např. Pro informační bulletiny), zákonnost tohoto zpracování je dána na základě vašeho souhlasu. Daný souhlas lze kdykoli odvolat s budoucím účinkem. To platí také pro zrušení prohlášení o souhlasu, která nám byla poskytnuta před vstupem GDPR v platnost. Vezměte prosím na vědomí, že zrušení bude účinné pouze v budoucnu, zpracování, které proběhlo před zrušením, nebude ovlivněno.

3.2 Pro realizaci / plnění smlouvy nebo pro předsmluvní opatření podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR

Zpracování osobních údajů probíhá za účelem plnění smluv s našimi zákazníky, dodavateli a poskytovateli služeb. To také zahrnuje provedení předsmluvních opatření na žádost obchodního partnera.

3.3 V souvislosti s vážením zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR

V případě potřeby zpracováváme vaše data nad rámec skutečného plnění smlouvy, abychom chránili naše oprávněné zájmy nebo zájmy třetích stran. Jsou to například:

 • Uplatňování právních nároků a obhajoba v soudních sporech
 • interní administrativní účely společnosti bb-net media GmbH
 • Záruka bezpečnosti IT a IT operací
 • Budování bezpečnostních opatření, ochrana majetku a krádeží prostřednictvím kontroly přístupu a nahrávání videa
 • Reklama, pokud jste souhlasili s použitím vašich údajů
 • Kontrola a optimalizace postupů pro přímý kontakt se zákazníkem
 • Získávání a přenos dat od úvěrových agentur pro úvěrové kontroly
3.4 Z důvodu zákonných požadavků podle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR nebo ve veřejném zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e GDPR

Kromě toho podléháme různým zákonným povinnostem splňovat právní požadavky (např. Daňové a obchodní předpisy), které vyžadují zpracování osobních údajů.

4. Kdo získá vaše data?

V rámci naší společnosti mají přístup k vašim údajům pouze ti oddělení a osoby, které je potřebují ke splnění našich smluvních a právních závazků nebo výše uvedených účelů. Poskytovatelé služeb a zástupci, které používáme, mohou také přijímat data za tímto účelem.
Údaje budou mimo společnost předávány pouze v případě, že je to nezbytné pro výše uvedené účely, pokud existují zákonné povinnosti nebo pokud jste udělili souhlas. Všichni příjemci jsou povinni dodržovat ochranu údajů z jejich strany.

Za těchto podmínek mohou být příjemci osobních údajů:

 • Veřejné orgány a instituce (např. Daňové úřady), pokud existují zákonné nebo oficiální povinnosti,
 • Procesory, kterým předáváme osobní údaje za účelem uskutečnění obchodního vztahu s vámi (např. Platební transakce, účetnictví),
 • pozice, pro které jste nám udělili souhlas s přenosem dat,
 • Úvěrové kanceláře pro úvěrové kontroly,
 • Poskytovatel logistických služeb,
 • Právníci a pojišťovací společnosti pro likvidaci a vymáhání pohledávek.

V zásadě nedochází k převodům příjemcům v zemích mimo EU nebo EHP (tzv. Třetí země). Pokud by se v jednotlivých případech měly údaje předávat do třetích zemí, je to nezbytné pro plnění smlouvy, probíhá v souvislosti se zpracováním objednávky, je to vyžadováno zákonem nebo je založeno na souhlasu, který jste nám poskytli.

Pokud jsou poskytovatelé služeb používáni ve třetí zemi, přenos se obecně uskuteční pouze v případě, že Evropská komise potvrdila odpovídající úroveň ochrany údajů ve třetí zemi nebo jiné vhodné záruky ochrany údajů ve smyslu článku 44 a násl. ) k dispozici.

5. Jak dlouho budou vaše data uložena?

Vaše osobní údaje zpracováváme a ukládáme, pokud je to nezbytné pro splnění účelů uvedených v části 3. Je třeba poznamenat, že mnoho našich obchodních vztahů je dlouhodobých. Nejsou-li již údaje pro plnění smluvních nebo právních závazků vyžadovány, musí být pravidelně vymazávány, ledaže je jejich dočasné další zpracování nezbytné pro tyto účely:

 • Plnění obchodních a daňových dob, např. Podle německého obchodního zákoníku (HGB) nebo daňového zákoníku (AO). Zde uvedené lhůty jsou až 10 let.
 • Uchovávání důkazů v rámci promlčení (např. §§ 195 a násl. BGB). Skladovací doba je obvykle 3 roky, v některých případech až 30 let.

6. Jaká práva na ochranu údajů máte?

Každý subjekt údajů má právo:

 • Informace podle čl. 15 GDPR
 • Oprava podle článku 16 GDPR
 • Vypuštění podle článku 17 GDPR
 • Omezení zpracování podle čl. 18 GDPR
 • Přenositelnost dat podle čl. 20 GDPR
 • Námitka z článku 21 GDPR

Omezení podle § 34 a 35 BDSG se vztahují na právo na informace a právo na výmaz. Kromě toho existuje právo na odvolání k odpovědnému orgánu dozoru nad ochranou údajů (článek 77 GDPR ve spojení s oddílem 19 BDSG).
Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. To platí také pro zrušení prohlášení o souhlasu, která nám byla poskytnuta před vstupem GDPR v platnost. Upozorňujeme, že odvolání se projeví až v budoucnu. Zpracování, které proběhlo před zrušením, není ovlivněno.

7. Existuje z vaší strany povinnost poskytovat údaje?

Poskytování osobních údajů za účelem uzavření, plnění, plnění smlouvy nebo za účelem provedení předsmluvních opatření obvykle nevyžaduje zákon ani smlouva.
Nejste tedy povinni poskytovat informace o osobních údajích. Mějte však na paměti, že se obvykle vyžadují pro rozhodnutí o uzavření smlouvy, o plnění smlouvy nebo o předsmluvních opatřeních.

Pokud nám neposkytnete žádné osobní údaje, možná nebudeme moci učinit rozhodnutí v rámci smluvních opatření. Doporučujeme vždy poskytovat pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy, plnění smlouvy nebo předsmluvní opatření.

8. Existuje automatické rozhodování (včetně profilování)?

Nepoužíváme automatické rozhodování v souladu s článkem 22 GDPR k založení, realizaci a ukončení obchodního vztahu. Neexistuje také žádné profilování.

Tyto informace o ochraně údajů vás informují o zpracování osobních údajů v bb-net media GmbH (dále jen bb-net). Osobní údaje patří Čl. 4 č. 1 GDPR všechny informace, které se mohou týkat fyzické osoby, zejména přidělením identifikátoru, jako je jméno nebo osobní číslo, pomocí kterého lze vaši osobu identifikovat. Společnost bb-net zpracovává osobní údaje výhradně za konkrétním účelem a v dobré víře v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů.

* Kvůli lepší čitelnosti se nepoužívají ženská a mužská jména. Pokud se používají neutrální nebo maskulinní termíny, je třeba rozumět všem zaměstnancům bez ohledu na pohlaví.

1. Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby

bb-net Media GmbH
Zastoupený generálním ředitelem Michael Bleicher
Lisabonská ulice 4.
97424 Schweinfurt, Německo

Tel: + 49 (0) 9721 6469 40
E-mail: [chráněno e-mailem]

2. Jméno a kontaktní údaje inspektora ochrany údajů

Ondřej Pohl
Pohl Consulting Team GmbH
Mengeringhäuser Str.15
34454 Bad Arolsen, Německo

E-mail: [chráněno e-mailem]

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právní základy pro zpracování osobních údajů na bb-net jsou:

 • 6 odst. 1 písm. A) GDPR - zpracování se souhlasem subjektu údajů,
 • 6 odst. 1 písm. B) GDPR - zpracování pro předsmluvní a smluvní účely,
 • 6 odst. 1 písm. C) GDPR - zpracování pro splnění zákonných povinností,
 • 6 odst. 1 písm. F) GDPR - zpracování za účelem ochrany oprávněných zájmů společnosti bb-net nebo třetí strany, pokud převažuje ochrana zájmů, základních práv a svobod dotčených osob
 • 88 GDPR ve spojení s § 26 BDSG - zpracování pro účely pracovního poměru.

4. Účely sběru a zpracování

bb-net shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje: 

 • za účelem provádění zaměstnaneckých a jiných smluvních vztahů, 
 • pro účely přípustné v souvislosti s našimi obchodními činnostmi a pro ochranu souvisejících legitimních zájmů, např. B. v souvislosti se zahájením pracovní smlouvy, obchodního vztahu nebo zúčastněné strany, 
 • v rámci plnění zákonných požadavků a povinností spolupracovat. 

Zpracování osobních údajů pro jiné než výše uvedené účely neprobíhá. Před zpracováním osobních údajů pro jiné účely, než které jsou uvedeny výše, vás společnost bb-net o tomto zpracování informuje a v případě potřeby získá váš souhlas. 

Pro výše uvedené účely z. B. podrobně obsahují: 

 • Zpracování žádostí, 
 • Zahájení, provedení a ukončení pracovního poměru nebo jiného Smluvní vztah, 
 • Získávání objednávek zákazníků, 
 • Splnění objednávky, posouzení potřeb, 
 • Reklama na naše vlastní portfolio služeb, 
 • Zjištění možného porušení smluvních nebo trestných činů, 
 • Stanovení výkonu a řízení výkonu, 
 • Mzdové, fakturační, fakturační a platební transakce, exekuce, 
 • Personální administrativa, personální plánování, personální management, rozvoj a školení personálu, 
 • Bezpečnost práce a lékařství, 
 • Dodržování zákonných požadavků, např. B. podle zásad pracovního práva, daňového práva a práva sociálního zabezpečení a zákonných povinností spolupracovat, 
 • Zpracování leasingů,  
 • Žádost o dávky ze zaměstnaneckých dotací, 
 • vnitřní administrativní, organizační a statistické účely, zajištění kvality, 
 • Zajištění bezpečnosti a ochrany metod zpracování a dat proti neoprávněnému přístupu, padělání a neoprávněnému použití, 
 • Ochrana zařízení, vybavení a majetku společnosti před krádeží a jinými škodami.

5. Osobní údaje a osobní údaje

bb-net shromažďuje a zpracovává osobní údaje a osobní údaje pro výše uvedené účely. Shromažďování a zpracování probíhá v přísném souladu se zásadami datové ekonomiky a omezení účelu. Poskytnutí údajů dotyčnou osobou je dobrovolné mimo existující smluvní vztahy nebo z nich vyplývající právní povinnosti. I v pracovních smlouvách lze údaje shromažďovat dobrovolně a předávat je se souhlasem dotčené osoby. Data jsou zpracovávána jak v papírové podobě, tak v digitální podobě.

Tyto údaje zahrnují zejména:

 • všechny typy kmenových dat (jméno, akademický titul, adresa, datum a místo narození, pohlaví, osobní číslo atd.),
 • Rodinný stav, děti, manžel, dědici, věřící, náboženská příslušnost a národnost,
 • Údaje o uchazeči (přihláška, životopis, osvědčení, doklad o školní a odborné přípravě, doklad o jiné vzdělávací kvalifikaci, reference, obrázek),
 • všechny typy smluvních údajů (např. typ zaměstnání, stupeň zaměstnání, začátek / konec zaměstnání, podmínky a poplatky za provedení, bankovní údaje atd.),
 • Organizační údaje (např. Název pozice, pozice, manažer, místo, úroveň řízení atd.),
 • Údaje o mzdách a platech (např. Údaje o mzdovém účetnictví, bankovní údaje, informace o sociálním zabezpečení, informace o obstavení mezd atd.),
 • Údaje o výkonu (např. Hodnocení, hodnocení způsobilosti, potenciální hodnocení, údaje o hodnocení pro test Structogram, údaje o stanovení mezd, informace o výkonu práce, informace o účasti na opatřeních v oblasti vzdělávání v souvislosti s pracovním poměrem atd.),
 • Obchodní kontaktní a komunikační údaje včetně kontaktních údajů sociálních médií,
 • Profilové údaje, certifikace, informace o škole a odborné přípravě, absolvované kurzy dalšího vzdělávání a odborné přípravy a kvalifikace a další kvalifikace, jako je první pomoc, pomoc při katastrofách, pomoc při požáru a evakuaci,
 • Pracovní doba, nepřítomnost, dovolená, důvody absence, doba cestování a cestování, dovolená (placená, neplacená, mateřská a rodičovská dovolená),
 • Povolení jako B. Přístupová práva a přístupová práva k IT systémům,
 • Data protokolu IT, například B. o provozu a používání komunikačních zařízení a zařízení pro zpracování dat, postupů a systémů a záznamů ze systému video dohledu,
 • Údaje o vydaných materiálních zdrojích a majetku společnosti, které používají dotčené osoby,
 • Informace o postupech upomínání a úpadku,
 • osobní údaje z e-mailu a korespondence, mimo kancelář,
 • Data historie,
 • Údaje o stavu pobytu, pracovním povolení, stavu registrace u agentur práce nebo agentur, které se podílejí na provádění základní jistoty podle SGB ​​II jsou uvedeny do provozu, zákaznické číslo agentury práce, číslo komunity, čísla pojištění,
 • Kopie občanského průkazu, registrační dokumenty, občanský průkaz pro těžce postižené, řidičský průkaz,
 • Informace o pobytech v nemocnici,
 • Informace o řízení zdraví a řízení podnikové integrace, stavu těžce zdravotně postižených a dalších zdravotních údajích o práci.

6. Doba skladování

Osobní údaje budou ukládány společností bb-net, pouze pokud je znalost těchto údajů nezbytná pro výše uvedené účely, pro které byly shromážděny, nebo pokud existují zákonné nebo smluvní požadavky na uchovávání.

Různé zákonné doby uchovávání vyplývají z daňových zákonů, pracovního práva a právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení. Pokud údaje pro plnění smluvních nebo zákonných povinností již nejsou nutné, jsou pravidelně vymazávány, pokud není z právních důvodů nutné jejich dočasné další zpracování.

7. Předávání osobních údajů a osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou společností bb-net předávány nebo zveřejňovány pouze externím subjektům, pokud k tomu existuje povolení v souladu s předpisy o ochraně údajů.To je případ, kdy: 
 • předání je předepsáno právní normou, 
 • přenos slouží k plnění smluvního vztahu, 
 • bb-net má oprávněný zájem ve smyslu výše uvedených účelů a přenos je povolen v souladu s předpisy o ochraně údajů, 
 • souhlas subjektu údajů byl získán předem. 

Příjemci osobních údajů mohou zahrnovat: B. zahrnují: 

 • Klienti, zákazníci a zúčastněné strany, 
 • Agenti a dodavatelé, kteří poskytují službu pro bb-net (např. Úkoly zpracování dat v externích datových centrech, daňový úřad pro mzdy)Pronajímatel), 
 • Úřady (např. Daňové a sociální úřady, agentury práce, poskytovatelé základního zabezpečení podle SGB II) a pojišťovny, 
 • Právní zástupci, soudy,  
 • Poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy, 
 • Pojišťovny, 
 • Banky, auditoři, 
 • Věřitel, dlužník třetí strany. 

Pokud bb-net odesílá osobní údaje agentům, úřadům, poskytovatelům služeb nebo klientům /-To se děje výhradně v rámci smluv o zpracování objednávek. 

Pokud je pro přenos osobních údajů vyžadován souhlas nebo zvláštní oznámení dotčené osoby, společnost bb-net předem získá souhlas nebo o tom dotyčnou osobu včas informuje. 

Pokud jsou údaje předávány do třetích zemí nebo jsou poskytovány orgánům ve třetích zemích, jsou dodržovány další požadavky. V souladu s těmito předpisy se mezi společností bb-net a zpracovatelskou agenturou uzavírá smlouva předepsaná GDPR v souladu se standardními smluvními doložkami EU. 

8. Vaše práva na soukromí

Každý subjekt údajů má právo:

 • Informace podle čl. 15 GDPR,
 • Oprava podle článku 16 GDPR,
 • Vypuštění podle článku 17 GDPR,
 • Omezení zpracování podle čl. 18 GDPR,
 • Přenositelnost dat podle čl. 20 GDPR,
 • Námitka podle čl. 21 GDPR.

Omezení podle § 34 a 35 BDSG se vztahují na právo na informace a právo na výmaz. Kromě toho existuje právo na odvolání k orgánu dozoru nad ochranou údajů v souladu s. Článek 77 GDPR ve spojení s § 19 BDSG.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat kontaktováním odpovědné osoby. To platí také pro zrušení prohlášení o souhlasu, která nám byla poskytnuta před vstupem GDPR v platnost. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Zpracování, ke kterému došlo před zrušením, není proto zrušením dotčeno.

Všechna práva nám můžete zaslat e-mailem na adresu [chráněno e-mailem] nebo použijte kontaktní údaje uvedené v části „Odpovědný“.

1. úvod

Společnost bb-net Media GmbH (dále také „bb-net“) se zavazuje dodržovat zákony o ochraně údajů v rámci své sociální odpovědnosti. Tato směrnice o ochraně údajů se vztahuje na bb-net ve vztahu k základním zásadám ochrany údajů. Zachování ochrany údajů je základem důvěry v obchodní vztahy společnosti bb-net ve svých vlastnostech jako zaměstnavatele a jako partner pro své obchodní partnery.

Směrnice o ochraně údajů vytváří jednu z nezbytných rámcových podmínek pro přenos dat mezi bb-net, zákazníky, zúčastněnými stranami a dalšími obchodními partnery. Zaručuje odpovídající úroveň ochrany údajů vyžadovanou evropskými směrnicemi o ochraně údajů a vnitrostátními právními předpisy.

Výlučně z důvodu lepší srozumitelnosti se příslušné správné používání mužského, ženského nebo různých forem jazyka nepoužívá. Mužská forma řeči použitá zde je představitelkou ženského nebo různorodého pohlaví. Totéž platí pro ženskou podobu, platí také jako náhrada pro mužské nebo různorodé pohlaví, platí také pro rozmanité pohlaví, platí také jako náhrada za mužské nebo ženské pohlaví.

2. Geltungsbereich

Tato směrnice o ochraně dat platí pro bb-net. Pokyny pro ochranu údajů se vztahují na veškeré zpracování osobních údajů. Anonymizovaná data, např. B. na statistická vyhodnocení nebo vyšetřování se toto obecné zásady ochrany údajů nevztahují. Nejnovější verzi pokynů k ochraně dat lze získat od bb-net.

3. Použitelnost státního práva

Tato směrnice o ochraně údajů obsahuje evropské obecné nařízení o ochraně údajů, aniž by nahradila stávající státní právo. Doplňuje příslušné vnitrostátní právní předpisy o ochraně údajů. Příslušné vnitrostátní právo má přednost, pokud vyžaduje odchylky od těchto obecných zásad nebo stanoví další požadavky.

4. Zásady zpracování osobních údajů

4.1 Zákonnost

Při zpracování osobních údajů musí být chráněna osobní práva dotyčné osoby. Osobní údaje musí být shromažďovány a zpracovávány zákonným způsobem.

4.2 Vyčištění

Zpracování osobních údajů může probíhat pouze pro účely, které byly stanoveny před shromážděním údajů. Další změny účelu jsou možné pouze v omezené míře a vyžadují odůvodnění.

4.3 Průhlednost

Dotčená osoba musí být informována o nakládání s jejich údaji. V zásadě musí být osobní údaje shromažďovány od dotyčné osoby. Při shromažďování údajů musí být subjekt údajů schopen rozpoznat alespoň následující informace nebo o nich být informován:

 • totožnost odpovědného orgánu,
 • účel zpracování dat,
 • Třetí strany nebo kategorie třetích stran, kterým mohou být údaje předávány.
4.4 Vyhýbání se údajům a hospodárnost údajů

Před zpracováním osobních údajů je třeba zkontrolovat, zda a do jaké míry je to nezbytné k dosažení zamýšleného účelu zpracování. Osobní údaje nemohou být uchovány pro potenciální budoucí účely, pokud to nevyžaduje nebo nepovoluje státní právo.

Odstranění 4.5

Osobní údaje, které po uplynutí zákonných lhůt nebo lhůt uchovávání souvisejících s obchodním procesem již nejsou nutné, musí být odstraněny. Pokud v jednotlivých případech existují náznaky oprávněných zájmů na těchto údajích, musí být tato data uchována, dokud není legitimní zájem legálně vyjasněn a zkontrolován společností bb-net.

4.6 Věcná správnost a aktuální údaje

Osobní údaje musí být uloženy správně, úplně a - v případě potřeby - aktuální. Musí být přijata vhodná opatření k zajištění toho, aby byly nepoužitelné, neúplné nebo neaktuální údaje vymazány, opraveny, doplněny nebo aktualizovány.

4.7 Důvěrnost a bezpečnost údajů

Na osobní údaje se vztahuje utajení údajů. Musí se s nimi zacházet důvěrně při osobních jednáních a musí být zajištěna příslušnými technickými a organizačními opatřeními proti neoprávněnému přístupu, nezákonnému zpracování nebo zveřejnění, jakož i proti náhodným ztrátám, úpravám nebo zničení.

5. Přípustnost zpracování údajů

Shromažďování, zpracování a použití osobních údajů je povoleno, pouze pokud je uděleno jedno z následujících oprávnění. Takové povolení je rovněž vyžadováno, pokud má být účel shromažďování, zpracování a používání osobních údajů změněn z původního účelu.

5.1 Údaje o zákaznících, vyhlídkách, partnerech a obchodních partnerech
5.1.1 Zpracování dat pro zahájení, uzavření a ukončení smlouvy

Osobní údaje zúčastněných stran, zákazníků, partnerů nebo obchodních partnerů mohou být zpracovány za účelem odůvodnění, uzavření a ukončení smlouvy. To také zahrnuje péči o smluvního partnera, pokud to souvisí s účelem smlouvy. Při přípravě smlouvy - tj. Ve fázi zahájení smlouvy - je povoleno zpracování osobních údajů pro přípravu nabídek, přípravu kupních nebo servisních smluv nebo splnění jiných přání zúčastněné strany zaměřených na uzavření smlouvy. Zainteresované strany mohou být kontaktovány během zahájení smlouvy pomocí údajů, které poskytly. Musí být dodržena všechna omezení vyjádřená zúčastněnou stranou.

5.1.2 Zpracování dat pro reklamní účely

Věrnost zákazníků nebo reklamní opatření vyžadují další zákonné požadavky. Zpracování osobních údajů pro reklamní účely je povoleno za předpokladu, že je to slučitelné s účelem, pro který byly údaje původně shromážděny. Dotčená osoba musí být informována o použití svých údajů pro reklamní účely. Jsou-li údaje shromažďovány výhradně pro reklamní účely, je dotyčná osoba dobrovolná. Subjekt údajů by měl být informován o dobrovolné povaze poskytování údajů pro tyto účely. Při komunikaci se subjektem údajů by měl být získán souhlas subjektu údajů se zpracováním jejich údajů pro reklamní účely. Subjekt údajů by měl mít možnost zvolit si mezi dostupnými kontaktními kanály, jako je elektronická pošta a telefon, v rámci souhlasu (souhlasu).

5.1.3 Souhlas se zpracováním údajů

Zpracování údajů může probíhat na základě souhlasu dotyčné osoby. Před udělením souhlasu podle 4.3. této směrnice o ochraně údajů. Z důvodu důkazů musí být prohlášení o souhlasu získáno písemně nebo elektronicky. Za určitých okolností, např. B. v případě telefonického poradenství může být souhlas udělen také ústně. Jejich vydání musí být zdokumentováno.

5.1.4 Zpracování dat na základě zákonného povolení

Zpracování osobních údajů je rovněž povoleno, pokud státní právní předpisy vyžadují, vyžadují nebo povolují zpracování údajů. Druh a rozsah zpracování údajů musí být nezbytné pro zákonem přípustné zpracování údajů a jsou založeny na těchto právních ustanoveních.

5.1.5 Zpracování dat založené na oprávněném zájmu

Zpracování osobních údajů může také proběhnout, pokud je to nezbytné pro realizaci oprávněného zájmu bb-net. Oprávněné zájmy jsou obvykle legální (např. Vymáhání nesplacených nároků) nebo ekonomické (např. Zamezení smluvních narušení) skutečnosti. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu se nesmí uskutečnit, pokud v jednotlivých případech existuje náznak, že zájmy subjektu údajů hodné ochrany převažují nad zájmem o zpracování. Při každém zpracování je třeba zkontrolovat zájmy hodné ochrany.

5.1.6 Zpracování zvláště citlivých údajů

Zpracování zvláště citlivých osobních údajů může probíhat, pouze pokud to vyžaduje zákon nebo pokud dotyčná osoba výslovně souhlasila. Zpracování těchto údajů je rovněž povoleno, pokud je to nezbytně nutné k uplatnění, uplatnění nebo obhajobě právních nároků vůči subjektu údajů. Je-li plánováno zpracování zvláště citlivých údajů, musí být inspektor ochrany údajů předem informován.

5.1.7 Uživatelská data a internet

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány, zpracovávány a používány na webových stránkách nebo v aplikacích, musí být dotčené osoby o tom informovány v oznámeních o ochraně údajů a případně v oznámeních o souborech cookie. Oznámení o ochraně údajů a případně oznámení o souborech cookie musí být integrována takovým způsobem, aby byla snadno rozpoznatelná, přímo přístupná a neustále dostupná pro postižené osoby. Pokud jsou vytvořeny profily využití (sledování) pro vyhodnocení chování uživatelů na webových stránkách a v aplikacích, musí být o tom informováni dotčení v informacích o ochraně dat. K osobnímu sledování může dojít, pouze pokud to vnitrostátní právní předpisy umožňují nebo pokud dotyčná osoba s tím souhlasila. Pokud se sledování provádí pod pseudonymem, měla by být subjektu údajů poskytnuta možnost vznést námitku v oznámení o ochraně údajů (opt-out). Pokud je přístup k osobním údajům povolen na webových stránkách nebo v aplikacích v oblasti, která podléhá registraci, musí být identifikace a autentizace dotčených osob navržena takovým způsobem, aby bylo pro příslušný přístup dosaženo odpovídající ochrany.

5.2 Údaje o zaměstnancích
5.2.1 Zpracování dat pro pracovní poměr

Pro pracovní poměr mohou být zpracovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro vznik, realizaci a ukončení pracovní smlouvy. Při zahájení pracovního poměru mohou být zpracovány osobní údaje uchazečů. Po zamítnutí musí být údaje žadatele vymazány s ohledem na lhůty pro předložení důkazů, ledaže žadatel souhlasil s dalším ukládáním pro pozdější výběrový proces. Ve stávajícím pracovním poměru musí být zpracování údajů vždy spojeno s účelem pracovní smlouvy, pokud pro zpracování údajů neplatí jedno z následujících povolení.

Je-li během zahájení pracovního poměru nebo ve stávajícím pracovním poměru nutné shromáždit další informace o žadateli od třetí strany, musí být zohledněny příslušné vnitrostátní právní požadavky. V případě pochybností je třeba získat souhlas dotyčné osoby.

Pro zpracování osobních údajů, které jsou v rámci pracovního poměru, ale které se původně nepoužívaly k plnění pracovní smlouvy, musí existovat právní legitimita. Mohou to být zákonné požadavky nebo souhlas zaměstnance nebo legitimní zájmy společnosti.

5.2.2 Zpracování dat na základě zákonného povolení

Zpracování osobních údajů o zaměstnancích je rovněž povoleno, pokud státní právní předpisy vyžadují, vyžadují nebo povolují zpracování údajů. Druh a rozsah zpracování údajů musí být nezbytné pro zákonem přípustné zpracování údajů a jsou založeny na těchto právních ustanoveních. Pokud existuje zákonný prostor pro jednání, musí být zohledněny oprávněné zájmy zaměstnance.

5.2.3 Souhlas se zpracováním údajů

Zpracování údajů o zaměstnancích může probíhat na základě souhlasu dotyčné osoby. Prohlášení o souhlasu musí být učiněna dobrovolně. Nedobrovolný souhlas je neúčinný. Z důvodu důkazů musí být prohlášení o souhlasu získáno písemně nebo elektronicky. Pokud to okolnosti neumožňují, může být souhlas udělen ústně. V každém případě musí být jejich vydání řádně zdokumentováno. V případě informovaného, ​​dobrovolného zveřejnění údajů dotyčnou osobou lze předpokládat souhlas, pokud vnitrostátní právní předpisy nevyžadují výslovný souhlas. Před udělením souhlasu podle 4.3. této směrnice o ochraně údajů.

5.2.4 Zpracování dat založené na oprávněném zájmu

Zpracování osobních údajů o zaměstnancích může probíhat také tehdy, je-li to nezbytné pro realizaci oprávněného zájmu společnosti bb-net. Oprávněné zájmy jsou obvykle odůvodněné legálně (např. Uplatnění, uplatnění nebo obhajoba zákonných nároků) nebo ekonomicky (např. Hodnocení zaměstnanců).

Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu se nesmí uskutečnit, pokud v jednotlivých případech existuje náznak, že zájmy zaměstnance hodné ochrany převažují nad zájmem o zpracování. Při každém zpracování musí být zkontrolována existence oprávněných zájmů. Kontrolní opatření, která vyžadují zpracování údajů o zaměstnancích, mohou být provedena pouze tehdy, existuje-li zákonná povinnost tak učinit, nebo pokud existuje opodstatněný důvod. I když existuje opodstatněná příčina, musí být zkontrolována přiměřenost kontrolního opatření. Oprávněné zájmy společnosti na provádění kontrolního opatření (např. Dodržování právních předpisů a interních předpisů společnosti) musí být zváženy proti možnému legitimnímu zájmu zaměstnance, kterého se opatření týká, na vyloučení opatření a mohou být provedeny, pouze pokud jsou vhodné . Oprávněné zájmy společnosti a možné legitimní zájmy zaměstnanců musí být stanoveny a zdokumentovány před přijetím jakýchkoli opatření. Kromě toho musí být zohledněny všechny další požadavky, které existují podle vnitrostátních právních předpisů (např. Práva dotčených osob na informace).

5.2.5 Zpracování zvláště citlivých údajů

Obzvláště citlivé osobní údaje lze zpracovávat pouze za určitých podmínek. Data, která si zaslouží ochranu, jsou zejména údaje o rasovém a etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, členství v odborech nebo o zdraví či sexuálním životě dotyčné osoby. Podle státního práva lze jiné kategorie údajů klasifikovat jako zvláště hodné ochrany nebo obsah kategorií údajů lze vyplnit různým způsobem. Podobně mohou být údaje týkající se trestných činů často zpracovávány pouze za zvláštních podmínek stanovených státním zákonem. Zpracování musí být výslovně povoleno nebo předepsáno státním zákonem. Zpracování může být navíc povoleno, pokud je to nezbytné, aby odpovědný orgán mohl plnit svá práva a povinnosti v oblasti pracovního práva. Zaměstnanec může také dobrovolně výslovně souhlasit se zpracováním. Je-li plánováno zpracování zvláště citlivých údajů, musí být inspektor ochrany údajů předem informován.

5.2.6 Telekomunikace a internet

Telefonické systémy, e-mailové adresy, intranet a internet a interní sociální sítě jsou společností primárně zpřístupňovány v rámci provozních úkolů. Jsou to pracovní vybavení a firemní zdroje. Mohou být použity v rámci platných právních předpisů a interních směrnic společnosti.

Soukromé použití je v každém případě vyloučeno a zakázáno.

Z bezpečnostních důvodů lze po omezenou dobu zaznamenávat používání telefonních systémů, e-mailových adres a internetu. Osobní vyhodnocení těchto údajů lze provádět pouze v případě konkrétního, oprávněného podezření z porušení zákonů nebo pokynů společnosti bb-net. Tyto kontroly mohou provádět vyšetřovací oddělení pouze v souladu se zásadou proporcionality a kontrolou inspektora ochrany údajů. Je třeba dodržovat příslušné národní zákony.

6. Přenos osobních údajů

Zpracování objednávky je situace, kdy je dodavatel pověřen zpracováním osobních údajů, aniž by mu byla přidělena odpovědnost za související obchodní proces. V těchto případech musí být uzavřena dohoda o zpracování objednávky s externími dodavateli. Uvedená společnost si ponechává odpovědnost za správnou implementaci zpracování dat.

Zhotovitel může zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s pokyny klienta. Při objednávce je třeba dodržovat následující požadavky; jejich uvedení do provozu musí zabezpečit oddělení uvádění do provozu.

 1. Dodavatel musí být vybrán podle své způsobilosti k zajištění nezbytných technických a organizačních ochranných opatření. Dodavatel má jistotu dle Čl. 28 odst. 3 písm. c, 32 GDPR, zejména v souvislosti s čl. 5 odst. 1, odst. 2 GDPR.
 2. Objednávka musí být zadána v textové podobě. Musí být zdokumentovány pokyny ke zpracování údajů a odpovědnosti klienta a dodavatele.
 3. Je třeba dodržovat smluvní normy stanovené inspektorem ochrany údajů.
 4. Před zahájením zpracování údajů se musí klient přesvědčit o plnění povinností dodavatele. Zhotovitel může prokázat splnění požadavků na bezpečnost údajů, zejména předložením vhodné certifikace. V závislosti na riziku zpracování dat může být nutné kontrolu pravidelně opakovat po dobu trvání smlouvy.
 5. V mnoha bodech GDPR existují nezávislé povinnosti v oblasti ochrany údajů, které jsou rovněž zaměřeny na zpracovatele.
 6. 27 odst. 1 GDPR: Povinnost jmenovat „zástupce“ se vztahuje i na zpracovatele.
 7. 30 odst. 2 GDPR: Zpracovatel je povinen vést procedurální adresáře.
 8. 31 GDPR: Povinnost spolupracovat s kontrolním úřadem pro ochranu údajů se vztahuje také na zpracovatele.
 9. 32 odst. 1 GDPR: Povinnost přijmout technická a organizační opatření v oblasti bezpečnosti údajů se vztahuje i na zpracovatele.
 10. 37 (1) GDPR: Povinnost jmenovat inspektora ochrany údajů společnosti platí také pro zpracovatele.
 11. 44 GDPR: Zpracovatelé musí také dodržovat omezení přenosu údajů do třetích zemí.

7. Zpracování dat jménem

Přenos osobních údajů příjemcům mimo bb-net nebo příjemcům v rámci společnosti podléhá požadavkům na přípustnost pro zpracování osobních údajů podle oddílu 5. Příjemce údajů musí být povinen je použít pouze pro stanovené účely.

V případě přenosu údajů od třetích stran do sítě bb-net musí být zajištěno, že údaje mohou být použity pro zamýšlené účely.

8. Práva subjektu údajů

Každý zúčastněný může uplatnit následující práva. Vaše tvrzení musí být neprodleně zpracováno odpovědným oddělením a nesmí vést k nevýhodám pro dotyčnou osobu. Vezměte prosím na vědomí následující:

8.1 Právo na informace - Zveřejnění
 • Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby (případně i zástupce)
 • Kontaktní údaje inspektora ochrany údajů
 • Účel a právní základ zpracování
 • Oprávněné zájmy (ke zpracování podle čl. 6 GDPR)
 • Příjemci nebo kategorie příjemců
 • Převod do třetích zemí nebo do mezinárodních organizací
 • Doba skladování
 • Existence práva na informace, opravy, výmaz, omezení, námitky a přenositelnost dat
 • Existence práva na odvolání souhlasu
 • Existence práva na odvolání k dozorčímu orgánu
 • Informace o tom, zda je poskytnutí údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, a možné důsledky jejich neposkytnutí
 • Existence automatizovaného rozhodování včetně profilování
 • Informace o možné změně účelu zpracování údajů
8.2 Právo na informace
 • Účely zpracování dat
 • Kategorie údajů
 • Příjemci nebo kategorie příjemců
 • Doba skladování
 • Právo na opravu, výmaz a námitku
 • Právo na odvolání k dozorčímu orgánu
 • Původ údajů (není-li shromážděn od subjektů údajů)
 • Existence automatizovaného rozhodování včetně profilování
 • Přenos do třetí země nebo do mezinárodní organizace
8.3 Právo na opravu a výmaz

vždy existuje, když

 • ukládání dat již není nutné,
 • subjekt údajů zrušil svůj souhlas se zpracováním údajů,
 • data byla zpracována nezákonně,
 • existuje zákonná povinnost vymazat podle práva EU nebo vnitrostátního práva.

9. Zpracování důvěrnosti

Osobní údaje podléhají utajení údajů. Zaměstnanci mají zakázán neoprávněný sběr, zpracování nebo použití. Jakékoli zpracování, které zaměstnanec provádí, aniž by mu bylo svěřeno v souvislosti s plněním jeho úkolů a náležitým oprávněním, je neoprávněné. Platí zásada potřeby vědět: Zaměstnanci mohou mít přístup k osobním údajům pouze tehdy, je-li to nezbytné a v míře nezbytné pro plnění jejich příslušných úkolů. To vyžaduje pečlivé rozdělení a oddělení rolí a odpovědností, jakož i jejich implementaci a údržbu v rámci autorizačních konceptů.

Zaměstnanci nesmějí osobní údaje používat pro své soukromé nebo obchodní účely, předávat je neoprávněným osobám ani je jiným způsobem zpřístupňovat. Nadřízení musí informovat své zaměstnance o povinnosti zachovávat mlčenlivost na začátku pracovního poměru. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru.

10. Zabezpečení zpracování

Osobní údaje musí být vždy chráněny před neoprávněným přístupem, nezákonným zpracováním nebo zveřejněním, jakož i proti ztrátě, padělání nebo zničení. To platí bez ohledu na to, zda jsou data zpracovávána elektronicky nebo v papírové podobě. Před zavedením nových postupů zpracování dat, zejména nových IT systémů, musí být definována a implementována technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů. Tato opatření musí vycházet ze stavu techniky, rizik plynoucích ze zpracování a požadavků na ochranu údajů. Odpovědné oddělení se může zejména obrátit na úředníka pro ochranu údajů. Technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů jsou součástí řízení informační bezpečnosti a musí být neustále přizpůsobována technickému vývoji a organizačním změnám.

11. Kontrola ochrany dat

Dodržování pokynů k ochraně údajů a příslušných zákonů o ochraně údajů musí být pravidelně kontrolováno prostřednictvím auditů ochrany údajů a jiných kontrol. Za implementaci je odpovědný pracovník ochrany údajů a další firemní oblasti s právy na audit.

Výsledky kontrol ochrany údajů musí být sděleny inspektorovi ochrany údajů. Vedení musí být informováno o zásadních výsledcích. Příslušný kontrolní úřad pro ochranu údajů může také provádět své vlastní kontroly dodržování ustanovení těchto obecných zásad v rámci pravomocí, na které je podle státního práva oprávněn.

12. Události v oblasti ochrany údajů

Každý zaměstnanec by měl neprodleně nahlásit úředníkovi pro ochranu údajů případy porušení těchto pokynů k ochraně údajů nebo jiných předpisů na ochranu osobních údajů. Manažer odpovědný za funkci nebo útvar je povinen neprodleně informovat odpovědného úředníka pro ochranu údajů o incidentech v oblasti ochrany údajů.

V případech:

 • protiprávní přenos osobních údajů třetím stranám,
 • - nezákonný přístup třetích osob k osobním údajům nebo -
 • ztráta osobních údajů

Oznámení stanovená ve společnosti musí být učiněna okamžitě, aby bylo možné podle vnitrostátních právních předpisů splnit stávající oznamovací povinnosti při incidentech v oblasti ochrany údajů.

13. Odpovědnosti a pokuty

Za zpracování dat odpovídá vedení. Je proto povinno zajistit, aby byly zohledněny zákonné požadavky na ochranu údajů a požadavky obsažené v pokynech na ochranu údajů (např. Vnitrostátní zpravodajské povinnosti). Úkolem správce je používat organizační, personální a technická opatření k zajištění řádného zpracování dat v souladu s ochranou dat. Za realizaci těchto požadavků odpovídají odpovědní zaměstnanci. V případě, že úřady provádějí kontroly ochrany údajů, musí být inspektor ochrany údajů neprodleně informován.

Vedení je povinno podporovat inspektora ochrany údajů při jeho práci. Osoby odpovědné za obchodní procesy a projekty musí včas informovat inspektora ochrany údajů o novém zpracování osobních údajů. V případě projektů zpracování údajů, které mohou vést ke zvláštním rizikům pro osobní práva dotčených osob, musí být před zahájením zpracování zapojen inspektor ochrany údajů. To se týká zejména zvláště citlivých osobních údajů. Manažeři musí zajistit, aby jejich zaměstnanci byli v nezbytném rozsahu vyškoleni v oblasti ochrany údajů. V mnoha zemích je rovněž stíháno nesprávné zpracování osobních údajů nebo jiná porušení zákona o ochraně osobních údajů a mohou mít za následek nároky na náhradu škody. Porušení, za která jsou jednotliví zaměstnanci odpovědní, mohou vést k sankcím podle pracovního práva.

14. Inspektor ochrany údajů

Úředník pro ochranu údajů jako orgán, na který se nevztahují zvláštní pokyny, usiluje o dodržování vnitrostátních a mezinárodních předpisů o ochraně údajů. Je odpovědný za pokyny k ochraně údajů a sleduje jejich dodržování. Úředník pro ochranu údajů byl jmenován správou bb-net.

Každý, koho se to týká, se může obrátit na inspektora ochrany údajů s návrhy, dotazy, žádostmi o informace nebo stížnostmi v souvislosti s otázkami ochrany údajů nebo bezpečnosti údajů. S dotazy a stížnostmi bude na požádání nakládáno jako s důvěrnými.

Pokud odpovědný úředník pro ochranu údajů nemůže stížnost napravit nebo zabránit porušování pokynů pro ochranu údajů, musí být při nápravě porušení ochrany údajů zohledněno vedení.

Dotazy od orgánů dozoru musí být vždy oznámeny inspektorovi ochrany údajů. Úředníka pro ochranu údajů lze dosáhnout takto:

Pohl Consulting Team GmbH
Inspektor ochrany údajů
Mengeringhäuser Strasse 15
34454 Bad Arolsen, Německo
T + 49 5691 8900 501
Mail: [chráněno e-mailem]

1. Účel a oblast působnosti zásad ochrany osobních údajů

Bb-net media GmbH se zavazuje dodržovat směrnice o ochraně údajů. Zachování ochrany údajů tvoří základ důvěryhodného obchodního a zaměstnaneckého vztahu. To je doprovázeno dodržováním zachování reputace. Tento pokyn vytváří rámcové podmínky pro zpracování a jejich přenos v rámci společnosti a externím smluvním partnerům. Zajišťuje odpovídající zacházení s osobními údaji příslušným vlastníkem procesu ve společnosti. Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na společnost a její zaměstnance. Týká se všech činností zpracování osobních údajů. Odchylné předpisy nemusí být jednoduše vyrobeny. Změna pokynů k ochraně údajů proběhne pouze v koordinaci s inspektorem ochrany údajů.

2. Zásady zpracování osobních údajů (čl. 5 GDPR)

 • Zákonnost a průhlednost:
  Za účelem ochrany osobních práv dotyčné osoby musí být osobní údaje zpracovávány zákonným způsobem, v dobré víře a způsobem, který je pro dotyčnou osobu srozumitelný. Dotčené osoby musí být informovány o nakládání s jejich osobními údaji. Kromě toho musí být jasné, jak užitečná jsou shromážděná data a jak jsou zpracována.
 • Earmarking:
  Při zpracování osobních údajů lze sledovat pouze ty účely, které byly výslovně definovány před shromážděním údajů. Účely vyplývají z příslušných základních pracovních pokynů a musí je zaměstnanec zaznamenat před zahájením prvního zpracování.
 • Minimalizace dat:
  Osobní údaje musí být přiměřené účelu a omezeny na to, co je nezbytné ke zpracování. Zaznamenávat a zpracovávat pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro pracovní krok. Příslušné specifikace jsou uvedeny v pracovních pokynech.
 • Přesnost:
  Osobní údaje musí být věcně správné a aktuální. Nesprávné údaje musí být odstraněny nebo opraveny okamžitě pomocí vhodných opatření.
 • Limit úložiště:
  Osobní údaje musí být uchovávány tak, aby identifikace subjektů údajů byla možná pouze tak dlouho, jak je to nutné po požadovanou dobu zpracování. Delší uchování je možné, pokud jsou osobní údaje chráněny vhodnými technickými nebo organizačními opatřeními.
 • Integrita a důvěrnost:
  S osobními údaji musí být nakládáno jako s důvěrnými a musí být zpracovávány takovým způsobem, aby bylo možné zajistit odpovídající bezpečnost údajů. Musí být přijata vhodná technická opatření k ochraně údajů před neoprávněným přístupem, nezákonným zpracováním nebo změnou a náhodnou ztrátou nebo zničením.

3. Zákonnost zpracování (čl. 6 GDPR)

Shromažďování, zpracování a použití osobních údajů lze provést pouze tehdy, je-li splněna jedna z těchto podmínek:

 • Souhlas se zpracováním údajů dotčenými osobami
 • Zpracování dat pro smluvní vztah
 • Zpracování dat pro splnění zákonné povinnosti
 • Zpracování dat založené na oprávněném zájmu
 • Zpracování dat k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • Zpracování dat pracovní poměr podle § 26 BDSG-nový

4. Přenos osobních údajů

Osobní údaje mohou být předávány příjemcům uvnitř i vně společnosti, pouze pokud je splněn jeden z požadavků oddílu III. Příjemce musí být dále povinen používat údaje pouze pro stanovené účely.

5. Zpracování údajů o objednávce (čl. 28 f. GDPR)

Pokud je odpovědný orgán (bb-net) pověřen sběru, zpracováním nebo použitím osobních údajů dodavatelem, jedná se o zpracování údajů o objednávce. To se provádí na základě smlouvy. Zpracovatel může zpracovávat osobní údaje pouze na základě pokynů správce.

6. Práva subjektu údajů (čl. 16 a násl. GDPR)

Osoba dotčená zpracováním údajů má různá práva, která musí být chráněna. Na žádost dotyčné osoby musí jejich tvrzení neprodleně zpracovat příslušné oddělení.

 • Subjekt údajů může požádat o informace o tom, které osobní údaje jsou za tímto účelem zpracovávány.
 • Dotčená osoba může požádat o opravu nebo doplnění osobních údajů.
 • Subjekt údajů může požádat o vymazání svých údajů, pokud neexistuje základ pro zpracování údajů nebo již neexistuje.
 • Subjekt údajů může požádat o omezení zpracování, pokud je přesnost údajů zpochybněna nebo je zpracování nezákonné.

7. Události v oblasti ochrany údajů

Porušení směrnice o ochraně údajů musí být nahlášena příslušnému inspektorovi.

V případě porušení ochrany osobních údajů je relevantní
Postupujte podle pracovních pokynů. K narušení bezpečnosti dochází, pokud:

 • osobní údaje jsou nezákonně předávány třetím stranám.
 • osobní údaje jsou nezákonně zničeny nebo změněny.
 • Třetí strany získávají nezákonný přístup k osobním údajům.

Informace o provádění právních požadavků
Obecné nařízení EU o ochraně údajů prostřednictvím sítě bb-net

Zde můžete zjistit, co pro vás společnost bb-net media GmbH dělá z hlediska ochrany údajů, jak jsme implementovali požadavky nového obecného nařízení EU o ochraně údajů a jaké procesy a dokumentaci máme pro vás k dispozici.

1. Jak jsme provedli požadavky nařízení EU o ochraně údajů?

bb-net bere nakládání s osobními údaji zákazníků a zúčastněných stran velmi vážně. Ve spolupráci s externím specialistou na ochranu dat a právnickou firmou byly pečlivě zkontrolovány všechny oblasti související s osobními údaji ve společnosti a na poskytovaných digitálních platformách. Pro všechny procesy, ve kterých jsou data uložena nebo zpracována,
byla přijata technická a organizační opatření k jejich zajištění. V případě, že byly údaje předány třetím stranám, byli zkontrolováni všichni příjemci a byla přijata veškerá možná opatření k vyloučení nesprávného zpracování údajů. Níže naleznete všechny informace a přesné umístění úložiště pro všechny potřebné dokumenty týkající se ochrany dat v naší společnosti.

2. Naše zásady ochrany osobních údajů

Naše pokyny k ochraně osobních údajů najdete v souvislosti se zpracováním nebo zpracováním vašich osobních údajů na adrese Zásady ochrany osobních údajů.

3. Naše informace o ochraně údajů pro naše zákazníky

Naše obecné informace o nakládání s vašimi údaji a vašimi právy - informace podle článků 13, 14 a 21 Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) najdete pod naším Ochrana osobních údajů.

4. Kde najdu informace o zpracování dat na webových stránkách bb-net?

Najdete náš plný zde Ochrana dat.

5. Naše technická a organizační opatření v oblasti bezpečnosti dat

V souladu s článkem 32 GDPR byla přijata komplexní opatření k zabezpečení vašich údajů ve spolupráci s naším externím úředníkem pro ochranu údajů a odborným právníkem. Podrobná opatření najdete v našem TOMS přečíst.

6. Na jakém základě předáváme data?

Na základě vyhodnocení našich zpracovatelských činností předáváme data na následujících základech:

 • Individuální smlouva, tj. Smlouvy o zpracování dat objednávky jako dodavatel nebo klient
 • Právní základ
 • Smluvní vztahy
 • souhlas
 • Standardní smluvní doložky EU

7. Jaká jsou vaše práva?

Máte právo kdykoli požádat o potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje a právo na informace o těchto osobních údajích. Kromě toho máte právo kdykoli opravit, odstranit a omezit zpracování údajů, jakož i právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů nebo požádat o přenos dat. Kromě toho máte právo podat stížnost orgánu dozoru v případě porušení ochrany údajů.

8. Máte nějaké dotazy?

Zašlete nám prosím e-mail na adresu: [chráněno e-mailem]

Za účelem ochrany práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je nezbytné, aby byla přijata vhodná technická a organizační opatření a byly tak splněny požadavky tohoto nařízení. Aby mohl dodavatel prokázat shodu s nařízením, definuje vnitřní strategie a přijímá opatření, která zejména splňují zásady ochrany údajů technologicky a standardně ochrany údajů.

Použitím zabezpečovacího systému narušení bezpečnosti systémů (EMA) s integrovaným řízením přístupu, požárním poplachovým systémem a sledováním videa je třeba chránit hranice majetku, zabránit útočníkům a zabránit sabotážím, špionážním a inventářním rozdílům.

Za tímto účelem jsou pevné dveře vedoucí do vnějšku opatřeny otevíracími a zavíracími kontakty. Kromě toho je uvnitř některých prostorů detektor pohybu, který detekuje a hlásí neautorizovaný přístup pomocí oken a světlíků nebo zachycení osob. Ve všech ostatních fázích závisí nahrávání pouze na pohybu. Snímky se zaznamenávají na pevné disky digitálního videosystému pouze v případě pohybu v obraze nebo pohybujících se kamer.

Poplachový systém narušení je aktivován nebo deaktivován pomocí čtečky pomocí transpondéru. Tím je zajištěno, že mohou pracovat pouze oprávněné osoby. Nevyhnutelnost je zaručena a to pouze ve spojení se zajištěním všech vnějších dveří k zamykání a otevírání. Nevyhnutelnost znamená přijetí opatření k zamezení falešných poplachů způsobených nesprávnou operací. V této koncepci je poplach přenášen do řídícího střediska s neustále obsluhou a do chytrých telefonů vybraných lidí.

V případě požadavků pojišťoven nebo auditorů na zařízení podle pokynů podle VdS, LKA nebo DIN 0833 je nevyhnutelnost a přenos poplachu do stálého řídícího střediska nezbytné. Pevné videokamery v pevných bodech, které lze prohlížet a ovládat prostřednictvím tovární sítě, se používají pro monitorování a ověřování poplachu ve venkovním prostoru. Videozáznamy se zaznamenávají mimo pracovní dobu. Z důvodu předpisů o ochraně údajů je přístup chráněn pouze heslem a v souladu se specifikacemi inspektora ochrany údajů. Síť kamery samotná je nastavena jako samostatná jednotka, aby se zabránilo neustálému stresu v tovární síti.

Technická a organizační opatření podléhají technickému pokroku a dalšímu rozvoji. Je třeba vzít v úvahu stav techniky, náklady na provádění, druh, rozsah a účel zpracování, jakož i různou pravděpodobnost výskytu a závažnost rizika pro práva a svobody fyzických osob ve smyslu článku 32 GDPR. Musí být zdokumentovány významné změny. Celkově se jedná o opatření v oblasti bezpečnosti údajů a zajištění úrovně ochrany přiměřené riziku s ohledem na důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů, která jsou vhodná v závislosti na druhu osobních údajů nebo kategorií údajů, které mají být chráněny. Aby klient splnil zákonné požadavky, provádí tuto dohodu v oblasti svého působení následujícím způsobem:

1. Důvěrnost (čl. 32 odst. 1 písm. B GDPR)

1.1 Řízení přístupu

Neposkytovat neoprávněný fyzický přístup k systémům zpracování dat, jako jsou serverové místnosti, síťová kabeláž nebo pracovní místnosti, ve kterých jsou umístěny počítače pracovních stanic. Zhotovitel zajistí, aby nemohl být získán vstup, přehled ani možný přístup.

Dodavatel přijal následující opatření:

 • Správa klíčů s dokumentací o přidělování klíčů
 • Poplachový systém proti vloupání podle standardu VDS
 • Návštěvník a osobní kontrola
 • Video dohled v areálu společnosti
 • Zabezpečení dveří serverové místnosti s elektronickým řízením přístupu
 • Místnost serveru bez oken

1.2 Řízení přístupu

Kromě kontroly přístupu je třeba zabránit tomu, aby neoprávněné osoby používaly systémy zpracování dat. Přístup do systémů, se kterými jsou osobní údaje zpracovávány, musí být poskytnut s identifikací uživatele.

Dodavatel přijal následující opatření:

 • Osobní přihlášení uživatele s autorizačním konceptem při přihlášení do firemní sítě
 • Postup s heslem a kontrola postupu
 • Vhodné řešení antivirové ochrany s aktuálními aktualizacemi na serveru a klientech
 • Redundantní firewall systém založený na hardwaru
 • Automatické uzamčení klienta po určité době bez činnosti uživatele
 • Digitální systém pro všechna hesla a šifrování
 • Šifrované přenosové cesty jsou zabezpečeny pomocí VPN
 • Pevné disky mobilních zařízení, jako jsou notebooky a tablety, jsou šifrovány
 • Všechny systémy pracovních stanic, pevné nebo mobilní, jsou vybaveny heslem BIOS
 • Dohody o bezpečném používání mobilních zařízení a domácích kanceláří

 

1.3. Řízení přístupu

Oprávněné osoby mají přístup pouze na základě údajů, na které se vztahuje jejich oprávnění k přístupu, takže není možné neoprávněné čtení, kopírování, změna nebo odstranění osobních údajů.

Dodavatel přijal následující opatření:

 • Osobní přihlášení uživatele s autorizačním konceptem a vyhrazenými uživatelskými právy
 • Identifikace hesla a politika hesla
 • Omezení přístupu na úrovni IP a vzdálený přístup pomocí šifrované VPN
 • Protokolování na úrovni aplikace
 • Zákaz soukromého používání klientů a vlastních mobilních zařízení
 • Použité datové nosiče jsou před dalším použitím vymazány
 • Zařízení s funkcí SIM karty jsou zabezpečena pomocí PIN
 • Pevné disky mobilních zařízení, jako jsou notebooky a tablety, jsou šifrovány
 • Staré soubory a datové nosiče jsou zničeny certifikovanými skartovači nebo údery
 • Připojení USB jsou blokována ve všech systémech pracovních stanic

1.4 Požadavek na oddělování

Údaje shromážděné pro různé účely musí být zpracovávány samostatně. Oddělení musí být provedeno takovým způsobem, aby nemohlo být smícháno s daty od jiných klientů nebo k nim mít přístup neoprávněné třetí strany.

Dodavatel přijal následující opatření:

 • Samostatné databáze a systémy zpracování
 • Oddělené výrobní a zkušební systémy
 • Koncepce autorizace přístupu
 • Oddělení klientů od používaných softwarových produktů

2. Integrita (čl. 32 odst. 1 písm. B GDPR)

2.1. Řízení přenosu

Musí být zajištěno, že během elektronického přenosu nebo během přepravy a skladování na externích nosičích dat není možné žádné neoprávněné čtení, kopírování, změna nebo odstranění. Musí být možné zkontrolovat a určit body, v nichž je zařízení pro přenos údajů určeno k přenosu osobních údajů.

Dodavatel přijal následující opatření:

 • Šifrovaný e-mailový přenos osobních údajů v e-mailech
 • Zabezpečená bezdrátová síť LAN (WLAN)
 • Šifrované přenosové cesty jsou zabezpečeny pomocí VPN
 • Šifrování datových nosičů během přenosu
 • Vhodné řešení antivirové ochrany s aktuálními aktualizacemi na serveru a klientech
 • Redundantní firewall systém založený na hardwaru
 • Povinnost všech zaměstnanců dodržovat požadavky na ochranu údajů podle čl. 5 GDPR

2.2. Řízení vstupu

Umožňuje následné určení toho, zda a kým byly osobní údaje vloženy, změněny nebo odstraněny v systémech zpracování dat pomocí systému protokolování.

Dodavatel přijal následující opatření:

 • Správa dokumentů s revizí a historií
 • Protokolování zařízení pro zadávání, změnu a mazání
 • Přístupová práva jsou omezená
 • Omezená skupina lidí pro změnu softwaru společnosti bbCore pro celou společnost

3. Dostupnost a odolnost (čl. 32 odst. 1 písm. B GDPR)

3.1. Kontrola dostupnosti

Musí být stanovena vhodná ochrana před náhodnou, úmyslnou nebo nepředvídatelnou ztrátou osobních údajů.

Dodavatel přijal následující opatření:

 • Koncept zálohování dat s pravidelnými kontrolami
 • K dispozici je nouzová příručka s pohotovostními plány
 • Zálohování dat v samostatné požární sekci
 • Šifrované záložní médium
 • Ukládání datových nosičů se záložními kopiemi mimo společnost
 • Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS)
 • Poplachový systém proti vloupání podle standardu VDS
 • Vhodné hasicí systémy v serverovně a v prostorách společnosti
 • Pravidelná elektronická kontrola všech elektronických systémů podle DGUV3
 • Samostatné pojistky elektronických obvodů

4. Postup pro pravidelné přezkoumání, hodnocení a hodnocení (čl. 32 odst. 1 písm. D GDPR; čl. 25 odst. 1 GDPR)

4.1. Kontrola objednávek

Záruka, že osobní údaje, které jsou zpracovány v objednávce, mohou být zpracovávány pouze v souladu s pokyny klienta. Jakmile smluvní strana používá subdodavatele, jsou povinna dodržovat pokyny a stejným způsobem dodržovat ochranu údajů.

Dodavatel přijal následující opatření:

 • Písemná smlouva o zpracování dat objednávky s dodavatelem
 • Kontrola a výběr dodavatele, zejména z hlediska zabezpečení dat
 • Povinnost všech zaměstnanců dodržovat požadavky na ochranu údajů podle čl. 5 GDPR
 • Kontrola dodavatele, zda byl jmenován úředník pro ochranu údajů
 • Průběžná práva na přezkum a kontrolu ve vztahu k dodavateli

MY ODPOVĚDĚT TVÁ OTÁZKA


  Přejděte na začátek